^
Niaulia ngaotu
Jon ghe piti lao sio inangari ta ghaitu ale manga
Nitaatara ateae tale Natuna ateva Taumattu ngateva
Inangari tale ale manga ateva eIpises
Inangari tale ale manga ateva eSmena
Inangari tale ale manga ateva ePegamom
Inangari tale ale manga ateva eTaeataera
Inangari tale ale manga ateva eSadis
Inangari tale ale manga ateva ePiladelpia
Inangari tale ale manga ateva eLaodesia
Aitokatokane ateva kingi epona liu
Uru ngai eteva talitali ia me natu sipsipi erighi
Ghaitu airarrangasi laghe rrangasi rungaala uru ngai eteva talitali ia
144,000 gheeghelei runga
Oroieili taumattu ngatoa laghe molumolu tale usousoana aiaasae
Ghaituna ateva airarrangasi gheeghelei runga ia me aikaai niaiaavusuvusuena ateva
Ghaitu taue
Ensolo ateva me ghauna arighi skrol
Uitnesi elua
Aiaaghaitu eteva taue
Vause ateva me otuena ateva
Ghaata kkena ateva ghe kauerekatila etapaa manu
Ghaata kkena ateva ghe kauerekatila tale kosa ateva
Natu sipsipi eteva me 144,000
Ensolo kotolu
Nau nimukemuke tale kosa ateva
Ghaitu ensolo ghe posoposo ghaitu voto sesa
Ghaituvilau pelete ekaakaai sessaiaane God
Vause ateva epona tale ghaata kkena ateva
Laghe tturungila eBabilon
Kkinari nimasimasi epona liu
Nilai eteae tale natu sipsipi eteva
Lo ateva ghe iilou tale ooso ateva usousoana ia
Kateva airari (1,000) ninamanama
Airuuruu eteva niaiuvii
Niaisakei eteae ta matena atoa
Ouna ateva epona liu me ouna ateva kosa
Ateo maulue ateae
Iesu ange maemae