^
TOKWARAIWAGA
Yuda deli Simioni dalesi iyoulisi Adonibeseki
Yuda dalela iyoulisi Yerusalem deli Ebironi
Otaniela iyouli vilouveka Debira
Si tomgwaga Yuda sola Beniamina dalesi livalela
Eperemi sola Manasa dalesi iyoulisi Beteli
Tomota mabudosina mina Isireli gala ibokavilaisi isigagasi wala
Guyau la anelosi mapilana Bokim
Yosuwa la kaliga
Mina Isireli isimwaisi tapwaroru baisa Guyau
Matausina ibodaisi saina mwau
Boda mabudosina isivagasisi ovalu mapilana
Otaniela
Eyuda
Samga
Debora sola Baraki
Kasi wosi Debora sola Baraki
Gidioni
Gidioni ikalisau odubasi mina Midiani
Kalisewa kala vigimkovila baisa mina Midiani
Gidioni la kaliga
Abimeleki
Tola
Yairi
Yepata
Yepata latula vivila
Yepata deli mina Epereim
Ibisani, Eloni, deli Abidoni
Samsoni la kaloubusi
Samsoni deli minawena vilela Timna
Samsoni itomgwaga odubasi mina Pilisitia
Samsoni isisu mapilana Gasa
Samsoni sola Dilaila
Samsoni la kaliga
Maika la tokolu
Maika dei Dani dalela
Guma Libai deli la ula eivigaki makawala la kwava
Mina Isireli ikatubaiasasi paila kabilia
Kabilia deli mina Beniamina
Ammakawala mina Isireli itomgwagasi
Kesala dala Beniamina si kukova nawovau