^
Gumazir Dapaniba
Gumazir dapaniba Israelia gatifa
Judan anabam ko Simeonɨn anabamɨn adarasi, atrivim Adoni Besekɨn suira
Judan anabamɨn adarazi Jerusalem ko Hebron ini
Otniel Debirɨn nguibar ekiam ini
Judan anabamɨn adarazi ko Benjaminɨn anabamɨn adarazi mɨdorozim gafira
Josepɨn anabamɨn adarasi, Betelɨn nguibar ekiam ini
Israelia igharaz darazir gumazamiziba bar me batoghezir puvatɨ
Ikiavɨra Itir Godɨn ensel Israelia mɨgei
Josua areme
Israelia ua Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fer puvatɨ
Ikiavɨra Itir God mɨdorozir arazibar Israelian akakaghasa
Otniel gumazir dapanimɨn oto
Ehut gumazir dapanimɨn oto
Samgar gumazir dapanimɨn oto
Deboran eghaghanim
Debora ko Barak apaniba abɨra
Debora ko Barakɨn onger akam
Gideon ko Abimelekɨn eghaghanim
Ikiavɨra Itir God ingangarim isa Gideon ganɨdi
Gideon Midiania gafira
Israelia bar Midiania dɨkabɨragha gɨfa
Gideon areme
Abimelek Sekemɨn nguibar ekiamɨn atrivimɨn oto
Jepta ko gumazir dapanir igharazibar eghaghanim
Tola gumazir dapanimɨn oto
Jair gumazir dapanimɨn oto
Amonia osɨmtɨzim Israelia ganɨngi
Jepta gumazir dapanimɨn oto
Jepta uan akar dɨkɨrɨzim gamizɨ a guizbangɨram oto
Efraimɨn anabamɨn adarazi Gileatia ko mɨsosi
Ipsan, gumazir dapanimɨn oto
Elon gumazir dapanimɨn oto
Apdon gumazir dapanimɨn oto
Samsonɨn eghaghanim
Manoan amuim Samson bate
Samson Filistiabar amizir mamɨn iti
Samson bar pazavɨra Filistiabagh ami
Samson Filistiaba abɨra
Samson Gasan nguibar ekiamɨn ghu
Delaila Samson gifara
Samson areme
Benjamin ko Danɨn
Maika uabɨ marvir guabar ziaba fer dɨpenir mam iti
Danɨn anabamɨn adarazi nguibar ekiar igiam ini
Livain gumazir mam uan amuim ko dughiar kuram bato
Israelia Benjaminɨn anabamɨn adarazi ko mɨsoghasa
Israelia Benjaminɨn anabamɨn adarazi ko mɨsosi
Israelia mɨdorozimɨn Benjaminɨn anabamɨn adarazi abɨragha bar me agɨfa
Israelia amizir Benjaminɨn gumazibar ikiamiba bagha nɨghnɨsi