^
Matiu
Iesu Isimurawaiwa Mu Yaiyawa
Iesu Keriso Yainewa Kumiwa
Ano Koukawa Igiyawa Amudau Onamiya
At Ejipt Apa Guwave Amiya
Josep Meri Iesu Sira Taig At Nasaret Amiya
Babataito Abnawa Jon Ebu Waribiyaivi
Iesu Babataito Ane
Seitan Me Iesu Amaorot Ag Yaune
Iesu Opata Amatone
Iesu Aigowawa Namuirenwa Munan Auwane
Iesu Yuwat Igiyawa Warinamunne
God Waribiya Muniviwa
Siuran Ge Dun
Gwangwan Natawa Matattanwa
Bo Gaiyawa
Uinantaraki
Garakue
Agi
Yangawa Oya Me Yangawa
Baigan Yeuma Anavi Yeuma Gumbo
Tawara Onan Igiyawa Muntanwa
Nun
Kwit Atanwa
Tawara Oraiwa Kwimin Danave
Danadawai Den Anoya
Pui Yuwamtanwa
Diya, Diuya, Papapak Toya
Ankwin Popotuwa Ge Ankwin Teyapama
Yoma Ge Magawa
Gwe Sisi Igiyawa Duwam: Kukaeba Ge Oraiwa
Apan Me Yuwat Reprosi Gaibuwa
Senturion Anotumat Meuma
Iesu Iyayapan Obiren Warinamunne
Iesu Amave Anigimtanwa Garawa Meuma
Iesu Wane Taig Koka Memeyaine
Iesu Airapu Danowo Wakeyawa Warinamunne
Iesu Apan Amananiwa Buburuimusiawa Warinamne
Iesu Matiu Oya Auwane
Iesu Gumbe Kwit Oya Singui Aya
Otau Boanewa Ge Vesin Yuwaranewa
Iesu Me Iyayapan Warinamunne
Nau Igiyawa Obiren Onan
Iesu Apasoro 12 Tene Dauwag Amiya
Iesu Ge Babataito Abnawa Jon
Imudanowa Den Tobiroriyaya Igiyawa Maibeyawa
Uiwa Topayasiviwa Nonewa Emtanwa
Sabat Kumiwa Ayapaneba
Iesu Ge Berujeburu
Jona Irakoniwa Meuma
Iesu Inawa Ge Gwanebaiwa
Yawa Emeiviwa Abnawa Maibeyawa
Wayo Maibeyawa
Gayum Yawa Ge Iist13:30 Me atapupu me parawa gaibu biroriyag watpe koka atanwa Maibeyawa
Wayo Maibeyawa Natawa
Tawara Oraiwa Guwave Wakenewa Ge Keri Maibeyawa
Uwariri Maibeyawa
Propeta Ebnotu Onanwa
Babataito Abnawa Jon Me Meyawa Kwagomiyaya Botone
Iesu Iyayapan 5,000 Nakwai Utamne
Iesu Poeman Egave Aivi
Oraiwa Ge Miyotapam
At Keinan Vesin Anotumat Meuma
Iesu Iyayapan 4,000 Nakwai Utamne
Irawa Yautan Oya Singui Aya
Parisi Igiyawa Ge Sadusi Igiyawa Iist16:4 Me parawa gaibu bidwak eme parawa koka aiviwa. Mumawa
Pita Taibe Wane Iesu Me Keriso
Iesu Bo Meuma Oya Namiven Wane
Iesu Irawa Biroriyane
Ud Me Airapu Kukaeba Gumbe Wakenewa Iesu Warinamne
Temporu Oya Takesi Teemewa
Kokavitwa Kwimin Toimuwawa Danave
Mae Sip Kwawanewa Maibeyawa
Tatagwa Ge Gungap Kukaeba Apewa
Nau Aivi Abnawa Me Ano Den Munivi Me Maibeyawa
Memgebip Garakue Den Aya
Ud Usiusiwa Ge Iesu
Apan Mataiwa Tawara Abnawa
Greip20:0 Greip me wain waremewa. Nauwawa Eme Igiyawa Maibeyawa
Iesu Bo Meuma Oya Sira Wane
Jebedi Usitainawa Inowa Nun Meuma
Iesu Apan Duwam Yango Bored Musiawa Warinamunne
Iesu Eyawa Gumbe Jerusarem Unig Aine
Iesu Temporu Apa
Yoma Inaru Toyaine
Iesu Yusiwa Meuma Oya Singui Waya
Ud Duwam Maibeyawa
Nau Igiyawa Maibeyawa
Memgebip Buyunaeba Maibeyawa
Siisa Gumbe Takesi Tetanwa
Sira Inaig Yoinewa Ge Memgebip
Gwangwan Kokavitwa
Keriso Me Bira Usiwa
Kukaeba 7
Kum Oieba Irakoniwa
Kum Ge Koniwa Bira Da Den Yaug Anone
Vesin Otau Inipama Undag 10 Maibeyawa
Nau Usiwa Duwamdesi Maibeyawa
Mae Sip Ge Mae Goot Maibeyawa
Iesu Totanwa Gaiyawa Guwave Veme
Vesin Da Iesu Kuiyave Oira Egamne
Judas Me Iesu Gumbe Omin Barautanwa Oya Un Wane
Ayapan Augoi Nakwaeba Oieba
Iesu Yaug Anone Pita Uyai Watan Aivi
At Gessemani
Iesu Yumiya
Daiboru Painauvitwa apa
Pita Iesu Gumbe Uyai Wane
Iyayapan Iesu Aug Pairat Gumbe Amiya
Iesu Pairat Namive
Mut Igiyawa Iesu Gumbe Iyagau Okeriya
Iesu Korosi Gumbe Toya
Iesu Boane
Iesu Dagup Danave Barauya
Dagup Amaratan Oya Mut Igiyawa Teya
Iesu Sira Inaig Yoine
Mut Igiyawa Umum Mumawa
Iesu Gae Kokawa Aigowawa Munne