^
MADIU
Iesu tubunavo tubulelelegidi.
Iesu Keliso yana tubuga.
Toꞌaseta bwaikidi i nagoi Iesu ꞌwaineye.
Iesu i degeni.
Kini Elodi kwakwama Siasiaidi i luvewafadi.
Itifitayega i nagoi Nasaledi.
Ioni Tobafitaiso yana lauꞌage.
Iesu yana bafitaiso.
Seitani Iesu i silubuya.
Iesu yana folova i velamu Galili ꞌwaineye.
Toyaubani ꞌadi 4 Iesu i goledi.
Iesu i ve, i lauꞌage wata i ꞌiveꞌatumai.
Iesu yana lauꞌage ꞌoya ꞌwaineye sosoana mogitana faifaina.
Iesu ꞌana tovetumaganavo baniꞌodi eyaga wata mageta.
Veimeanidi Mosese ꞌwainega i maiga, Iesu faifaidi i ve.
Iesu yana ve nuasako faifaina.
Iesu yana ve bunu ꞌana sakona faifaina.
Iesu i ve saꞌila faifaina.
Iesu i ve vonaꞌawaufaufa faifaidi.
Kebu sakona ꞌwa na tutuliga.
Egavo i na vesauluva sakoina ꞌwaimie ꞌwa na nuakalikaliedi.
Iesu yana ve ꞌanivelena-maimaiga faifaina.
Iesu yana ve veluꞌui faifaina.
Iesu yana ve veꞌudigana faifaina.
Iesu yana ve abama ꞌana veꞌaiꞌaiwabu faifaina.
Iesu i vonaga Tamada yana ꞌisaveꞌavina ta na vetumaganenimo.
Iesu yana ve ꞌamalakibu wata awavesako faifaidi.
Iesu yana ve veluꞌui toketokena faifaina.
Iesu yana ve ꞌeda ꞌailuga faifaidi.
Iesu i matakia toluꞌivona-vekavekali faifaidi.
Tovematayakayaka ꞌaisedi i na luku abame.
Toꞌaiyogona vanuga ꞌadi ꞌailuga.
Iesu tomogo waiwaiseselina i ꞌiveꞌatumaia.
Tolugavia i veluꞌui Iesu ꞌwaineye ꞌaivaita faifaina.
Toviga fuedi Iesu i ꞌiveꞌatumaidi.
Tomotoga ꞌifwaidi nuanuadi igodi Iesu ꞌwaineye i na vetovetutuyama.
Iesu yagina bwaikina i ꞌiveniwalovi.
Tomotoga ꞌailuga yaiaina i agediga Iesu i ꞌiveꞌatumaidi.
Tomogo bwalobwalokona Iesu i ꞌiveꞌatumaia.
Iesu Madiu i goleni, ꞌwaineye i na vetovetutuyama.
Velutoli veꞌudigana ꞌana ꞌaseta faifaina.
Toꞌedakumeta natuna vevinena wata tamu vavine Iesu i ꞌabitonoviga ifufudi.
Iesu tomatasako ꞌadi ꞌailuga i ꞌiveꞌatumaidi.
Tomogo ꞌawana ꞌeboꞌebona Iesu i ꞌiveꞌatumaia.
Iesu tomotoga i ꞌisanuakalikaliedi.
Iesu yana tomataꞌaulelevo 12 ꞌadi wagava.
Iesu yana tomataꞌaulelevo yadi folova i veledi.
Tosakona Iesu yana tofolovavo vita i na veledi.
Kebu tomotoga ꞌwa na kololoyediga.
Yada nuanua ꞌwaidie, aitoi i kumeta?
Iesu yana ve tutula ꞌatumaina faifaina.
Ioni tomotoga ꞌifwaidi i vetunedi Iesu ꞌwaineye.
Iesu Ioni i awaꞌaiꞌaia.
ꞌAtamana ꞌifwaidi bola vita i na veluagadi.
Mia ꞌatumaina Iesu i na veleda.
Iesu i ve ꞌAiata Veawai faifaina.
Iesu i ꞌiveꞌatumai ꞌAiata Veawai ꞌwaineye.
Yaubada yana Tofolova vevenuaꞌivinina.
Falisi Iesu i awavesakoyeni.
Iesu yana veimea ma ꞌana ꞌeba ꞌisa.
Yaiaina yana ꞌeba mia ꞌana lauvai faifaina.
Iesu inana wata tainavo i maia ꞌwaineye.
Luyavuyavulagi ꞌana vona-awatabai.
Vona-awatabai lamuna.
Vona-awatabainina Iesu i kiavemagetai.
ꞌAtumaidi wata sakoidi taiadi i tabowanawana.
Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie yana vebwaika ꞌana vona-awatabai.
Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie yana susula ꞌana vona-awatabai.
Awale Iesu vona-awatabaiega i ve.
Matagawagawa ꞌana vona-awatabai Iesu i kiavemagetai.
Yaubada yana veimea tomotoga ꞌwaidie ꞌana ꞌatumaina ꞌadi vona-awatabai.
Tutuya ꞌeba veꞌaꞌava ꞌana vona-awatabai.
Me Nasaledi kebu nuanuadi Iesu.
Ioni Tobafitaiso yana wafa.
Iesu tomotoga 5000 i veꞌanidi.
Iesu ufa tabwaneamo i nago.
Iesu toviga i ꞌiveꞌatumaidi ꞌatamana Genesaleta.
Me Diu tubudiavo yadi ve faifaina.
Naninidi tomotoga i na ꞌivesakodi.
Vavine yadi vetumagana.
Toviga fuedi Iesu i ꞌiveꞌatumaidi.
Tomotoga 4000 Iesu i veꞌanidi.
Tomotoga nuanuadi ꞌeba ꞌisa toketokena.
Iesu i vona-awatabai Falisi wata Sadusi faifaidi.
Fita yana ꞌaseta Iesu faifaina i sivemageseni.
Iesu yana veviga wata yana wafa i veifufuyedi.
Iesu i vemaigisivilavila.
Kwamana yaiaina i ageiga, Iesu i ꞌiveꞌatumaia.
Iesu i veifufu-vaitugana yana wafa faifaina.
Vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana takesi.
Aitoi bwaikaotogina Yaubada mataneye.
Vetalaimimila ꞌwainega sakona i na souyeni
Vona-awatabai ꞌaisaya sifi vuyovuyona faifaina.
Sakona ꞌana kiavetonova faifaina.
Nuatavuna faifaina.
Iesu i ve saꞌila faifaina.
Iesu nuanuana yavayavava.
Tamu tubuvauvau ꞌaiꞌaiwabuna.
Vona-awatabai tofolova ꞌadi tutula faifaina.
Iesu yana vona ꞌana vetonu yana wafa faifaina.
Iemesa ma taina Ioni inadi yadi veluꞌui Iesu ꞌwaineye.
Tomatasako ꞌadi ꞌailuga Iesu i ꞌiveꞌatumaidi.
Iesu i luku Ielusalema.
Iesu i luku vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye.
Iesu yana voneye ꞌalaꞌai i bwavu-matayoꞌo.
I velutolieni Iesu yana veimea lamuna.
Tovematayakayaka yadi luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye ꞌana vona-awatabai.
Tofolova sakoidi ꞌadi vona-awatabai.
Vona-awatabai taunidi Yaubada i tayegidiga faifaidi.
Takesi ꞌana yato faifaina Iesu i velutolieni.
Yawasa-vaitugana ꞌana velutoli.
Veimea bwaikaotogina.
Velutoli Yaubada ꞌana Venuaꞌivina faifaina.
Iesu i matakia veꞌetoboda ꞌadi tove wata Falisi faifaidi.
Me Diu toꞌedakumetavo Iesu i awavesakoyedi.
Iesu i vona-vagata toꞌedakumeta ꞌadi vematavuloga faifaina.
Me Ielusalema faifaidi Iesu i taivonavona.
Iesu i veifufu vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌana geu faifaina.
Tutuya vitadi faifaidi Iesu i vona-vagata.
Tamu nani maigikolokololona.
Keliso-vekavekali i na souyedi.
Iesu yana vila-vaitugana faifaina.
Iesu yana mai-vaitugana ꞌana tutuya kebu tamu aitoi i da ꞌasetaiga.
Vona-awatabai Iesu yana mai wata tofolova ꞌadi tutula ꞌana ꞌewa faifaidi.
Tomotoga yadi luku Yaubada yana ꞌAilaꞌa ꞌwaineye ꞌana vona-awatabai.
Tomotoga yadi folova ꞌana tutula Yaubada ꞌwainega ꞌana vona-awatabai.
Tomotoga i na vonayavuga Iesu mataneye.
I lauala Iesu ꞌana laugiva faifaina.
Iesu ꞌana iwaga ꞌatamana Bedani ꞌwaineye.
Iudasa nuanuana Iesu i na ꞌetogiluveni.
Iesu ma yana tovetutuyamavo i ꞌani.
Iesu yana ꞌani.
Iesu i vona-vagata Fita i na veꞌeweniga faifaina.
Iesu i nago Gedesemani bei i veluꞌui.
Iesu ꞌana ꞌiveꞌavina.
Iesu i tovoi Diu Kaniselo matadie.
Fita i veꞌeweni Iesu.
Iesu i naweni Failato ꞌwaineye.
Iudasa yana wafa ifufuna.
Iesu i vonayavuga Failato mataneye.
Failato i veimea Iesu i na wafa.
Tolugaviavo Iesu i ꞌivekokovi.
Iesu ꞌana tutufwatagi.
Iesu i wafa.
Iesu ꞌana veꞌufa.
Iesu ꞌana taumata i veꞌisabodeni.
Iesu i tovoi-vaitugana wafayega.
Taumata ꞌana toveꞌisaboda yadi luꞌivona.
Iesu yana tovetutuyamavo yadi folova i veledi.