^
MATYU
Yisu ane bambamo-nggen ares
Malia gikuv Yisu
Amolmol bambamo nangge as gireu ile ve indi Yisu
Josep gigas Malia gabu natu Yisu be ile Isip
Herodes ginei be ane amolmol valir ane es nunus vunkunu
Josep gilas Malia gabu natu Yisu be ilumul ile Isrel as taku
Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok ginei mateu gitangi amolmol
Jon ges bui sanggu gipil Yisu
Sadam gitpungi Yisu
Yisu ges vu ane kulkul mateu ane nangge Galilaia
Yisu gital amolmol wenk ane aivat
Yisu gilgum gen vie gitangi amolmol
Yisu ginei mateu gitangi amolmol nangge matendubi
Yaun tas vevias ane
Yaun gipil gielk tis yev
Yisu gibul amolmol ve Pomate ane luev
Yisu ginei yaun gipil gen ebe gilgum amolmol be tas vavis ok
Yisu ginei yaun wasi ane
Yaun ebe amolmol bwais ve aruasgen ok
Yaun ebe amolmol irusu bais ok
Yaun ebe amolmol emb gen giwel ate ok
Yaun ebe ve tand-nivin amolmol valir ane ok
Yaun ebe ve tand-nivin amolmol ok
Yaun miengk ane
Yaun ebe ve tanyamar ben be tanes miengk ok
Yaun ebe amolmol tas gitung gen nalk ane gitlek Pomate ok
Gen ebe gilgum amolmol be ivang vie ok
Yaun ebe tamb tivie ailu as kulkul gipil dongke ok
Gen ebe gilgum amolmol be aplos bunam be tas gitung walang ano ok
Yaun ebe talgum amolmol subu as yaun ok
Yaun ebe ve tanau-tani gen nangge Pomate ok
Luev ebe gitangi Pomate ane taku ebe geb amolmol dabin gile ok, etok natu molge
Pomate ta gisgil amolmol bingkas-kasop ane
Yaun gipil amol ailu ebe itav as nam ok
Yisu gilgum amol ti ebe tis bid namvu ok be utle vie vukuri
Yisu gilgum amol bamo tiebe geb amolmol valir ane dabin ok ane amol kulkul ane ti be utle vie vukuri
Yisu gilgum amolmol anongge ebe inggas gimat walang ano ok utlas vie vukuri
Yaun ebe ve tanvang mul ve Yisu ok
Yisu ginei yaun gitangi wavin tine be bongong
Yisu gilgum amol ailu ebe ngalau tiate givang givin is ok be utlas vie
Yisu gilgum amol ti ebe gigas gimat be va tis bage dubi giru bingbleng ok be vie vukuri
Yisu gital Matai
Yaun ebe ve tan-yamar ben ve miengk ane ok
Yisu gilgum Juda as amol bamo ti are Jairus natu avie be tis avie ebe bage gile Yisu ane kup ge ok, be utlas vie vukuri
Yisu gilgum amol ailu ebe matanos bop ok be vie
Yisu gilgum amol avo ma ti ebe ginei yaun ite ok be ginei yaun vusa
Yisu ta viti ve amolmol
Yisu geb ane amolmol kulkul ane gitangi 12
Yisu ane singamolomb-gen em kulkul mateu ane
Yisu ane amolmol kulkul ane atob in-gas vavavne
Eitit tanpelk ve Pomate dongke-ngge
Yaun ebe ve tanei Yisu are vusa ok
Yisu ginme ve nimbwas amolmol
Asonge Pomate ane amolmol-gen ebe aplos givin ei ok in-gas gen vie nindeb mul ane
Jon gihlin ane singamolomb-gen subu be itangi Yisu ile
Amolmol ebe aplos givin Pomate ite ok
Yisu ginei amolmol intangi ei inde kob atob inambweg vie
Yaun gipil Juda as Sonda
Yisu gilgum amol ti ebe bage tavlu tiate (gimat) ok be vie vukuri
Pomate gihlin ane amol kulkul ane vie ti be ginme
Yisu be tis ngalau tiate tamas Belsebul
Yaun gipil ei ebe ges ges ano ok
Amolmol subu iutani Yisu ve indi gen bwalbwale
Ngalau tiate gilumul gile ane nam vukuri
Yisu tine tis male-nggen
Yisu geb bing-ai gipil amol ti ebe gidawi ben uve ok
Yisu ane bing-ai ane dabe
Bing-ai gipil vuavwe
Bing-ai gipil wer sivsiev ano ane vatu
Yisu ginei yaun gipil bing-ai ge ane dabe
Bingai ebe gipil vwavwe ok ane dabe
Bing-ai gipil gen vie molge ti ebe givwaivun ate ok
Bing-ai gipil gen ebe vie molge ok
Bing-ai gipil wasang
Yisu ane bambamo-nggen bwais ve ei nangge Nasaret
Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok, gimat vunu
Yisu givkwen amolmol gitangi 5000
Yisu givang giwei bui dobo
Yisu gilgum amolmol ebe tis gimat ok, be utlas vie vukuri nangge Genesaret
Bambamo as tumbu
Gen ebe gilgum amolmol be isov tiate aplo ile ok
Avie ti aplo givin Yisu anongge
Yisu gilgum amolmol anongge ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri
Yisu givkwen amolmol gitangi 4000
Parisai tis Sadukai iutani Yisu ve indi geb bwalbwale
Yisu ginei yaun gipil Parisai tis Sadukai as luev
Pita ginei Yisu Ei Amol ebe ve nemb eitit dabin ok
Yisu ginei ebe asonge nimat vunu be nimdil vukuri ok binge
Yisu utle ulis giro ate vukir
Yisu gilgum nunus amol ti ebe ngalau tiate givang givin ok be utle vie
Yisu ginei ebe ve nimat vunu ok binge vukuri
Yaun mone lum yamar ane
Amol ret ei amol bamo
Gen ebe gilgum amolmol be isov tiate aplo ile ok
Bing-ai gipil bwelk sipsip ti ebe gisov sangas ok
Luev ebe ve tanpasang amolmol ebe ilgum tiate ok as yaun ok
Yaun gipil luev tiate be tis luev vie
Yaun gipil amol kulkul ane tiate ti
Yisu ginei yaun ebe amolmol bwais ve aruasgen be itin is ok
Yisu geb yaun vie giwei nunus
Amol singamolomb ti ebe tis wambal ok
Amolmol ebe emb kulkul wain ane ok
Yisu ginei yaun ebe ve nimat vunu bekob nimdil vukuri ok vukuri
Sebedi arue giutani Yisu ve nilgum gen vie ti nitangi natu-nggen
Yisu gilgum amol ailu ebe matanos bop ok be ponge
Yisu gisov Jerusalem gile weik amol bamo (King)
Yisu gisov lum yamar aplo gile
Yisu ginei yaun gitangi ei-nambwel ve nes ano vukuri ite
Amolmol iutani Yisu ane gwang-ne ane dabe
Bing-ai gipil amol ti natu ailu
Bing-ai gipil amolmol ebe emb um wain ane dabin ok
Bing-ai gipil ben avie gabu amol ane
Yaun takes ane
Yaun ebe amolmol imat vunu be ve inamdil vukuri ok
Yaun ebe gwangne be vie molge ok
Yisu ginei yaun gipil amol ebe ve nemb amolmol ru ok
Gidung yaun ane be tis Parisai as luev
Yaun gipil gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok be tis eisir Parisai as luev
Asonge nindeb mul ane atob amolmol ebe ivkir dumas ve Pomate ok in-gas vavavne bamo molge
Yisu ta givin amolmol nangge Jerusalem bamo molge
Yisu ginei asonge lum yamar bamo etok tiate
Gen bunam asonge menihlang
Gen bunam molge atob menihlang
Pomate Natu ebe meng-gihlang weik amolmol ok atob ninumul ninme
Yaun gipil ei-ambla
Amol ti gitpweng sawa be tis as-matano ebe Yisu ve ninumul ninme ok are ite
Bing-ai gipil amol kulkul ailu, ti vie be ti tiate
Bing-ai gipil avie vwivwei bage isgabu
Bing-ai gipil amol bamo ti ane amol kulkul ane aitol
Asonge Yisu nilgum amolmol tepwengge as yaun nindeb mulane
Bambamo subu irek luev ebe ve ines Yisu vunu ok
Avie ti giro marasin ukwas ti gireu Yisu utle ulis nangge Betani
Judas Iskariot gibiti yaun ve atob ninei Yisu binge nitangi amolmol ebe emb lum mateu ane dabin ok
Yisu gen Pasa givin ane singamolomb-gen
Yisu tis ane singamolomb-gen en Pasa gimungg ane
Yisu ginei ve Pita ginei atob Pita nes ei ate ta
Yisu ges miengk nangge Getsemani
Amolmol valir ane emb Yisu ta
Yisu givarkei amolmol bambamo nas
Pita ges Yisu are ta
Amolmol valir ane inggas Yisu itangi Pilata ile
Judas Iskariot gimat vunu
Pilata giutani Yisu
Pilata ginei amolmol valir ane ines Yisu nireu ei-givsangin
Amolmol valir ane inei yaun ungglus ungglus gipil Yisu
Amolmol valir ane es Yisu gireu ei-givsangin gile
Yisu gimat vunu
Ispun Yisu gisov nalk avo ebe itav nangge vat bambamo ok
Amolmol valir ane emb Yisu ane umbub dabin nangge taku gimat ane
Yisu matawe be gimdil vukuri
Amolmol valir ane as yaun
Yisu gile gihlang ve ane singamolomb-gen