^
MATIU
Yesu Kristora aya-ewowo auna yazo.
Yesu kasa yao nuna-una ungwe.
Diga emora-una atu emo nigao bainane mene Yesura-una kasa yewa.
Yosefe aro maine puro baung Izip tawingna yena.
Herode mene senu mani mamanikaka witao dewa mamagayewa.
Yosefe aro maine aune kapetegairo bumuwa.
Yohane ge ou zayero suwao emo amimene buro nuna zayena.
Yohane mene Yesu ge ou suwena.
Sanda mene Yesu etegari yena.
Yesu mene Galilaya tawingna baungno buro nuna zayena.
Yesu mene buro-mani siwongpatige amimene nung ago yaese sena.
Yesu mene kora yao buro yero nasani nauna.
Yesu mene diri atu uriti ge tugata yena.
Ge nigao dubu mene biyoung waegaore ine yero nanene.
Yesu nung sao tauyao ge Mose mene gaena awiya sisigari oko buna.
Sao tauyao ge namba 5 auna susuwa sena.
Sao tauyao ge namba 6 auna susuwa sena.
Sao tauyao ge namba 2 auna susuwa sena.
Yao abena yao awiya aung ara.
Iwo eno dubo bayao yao.
Mono pumaora ge.
Isara ge.
Semini nasani naora ge.
Uritira wau me.
Taungna waegao.
Name emo tuwa etobe sou yao ine teng oko.
Nona piti aeno sero kotung-katung oko yanene.
Name zaz mene yaine oko yanene.
Isa sinete aune nona pumao.
Towao-bera ge.
Ge iwao emo awong me sao yero nowa auna ge.
Emo etobe garo gamuwato auna ge eniya.
Yesu mene emo bozo tauyaore zo kora yena.
Yesu mene gorobo emora gitau yao zo auna soumani kora yena.
Yesu mene Petorora imeti auna yaya kora yena.
Yesu ago yanenese sao auna ge.
Bisi mene Yesura ge diuna.
Yesu mene emo etobera una atu iwae tunena.
Yesu mene emo zo te-wawong gimao awiya kora yena.
Yesu mene Matiu yau sena.
Seminiro naora ge sewa.
Yesu mene bauno zo kora yero aune mani baunodi zo magayaora atu uwenu seka yero iropuna.
Yesu mene emo diti guma yao etobe aune iwae sorowe mokora mitao zo awiya kora yena.
Yesu mene emo bauno eno yo amao tauna.
Yesura buro-mani auna yazo.
Yesu mene buro-mani nuna eno buro ge sena.
Mouyao benaung giti noyao kasa yariniya.
Tuwa eno yewa ayao ine teng name eno yarineya.
Yesu mene ge puro bunu emo bauno gagausewa.
Yesu eno nasani otao mani mono pumao.
Yohane Yesura bowi sao emo mene buro-mani nuna ena Yesura una iyengtinu bamuwa.
Yesu mene Galilaya emo bauno gona yena.
Yesu mene name nuna-una buro oreganenese sena.
Sabat bere buro yowi sero awang sewa auna ge.
Yesu mene Sabat iya zore emo wawong amao zo kora yena.
Ge Yesu eno sao awiya me yena.
Yesu mene iwae zo emo zora una atu tunenu giro tori dewa.
I me mene ira susuwa keregatinoiya.
Yesu mene tani putoungne yaise ato sewa.
Iwae mene nupema tera kapetegairo bariniya.
Yesura ai metamaine.
Emo zo mene nona we bure sesena auna ge ungwe.
Yesu mene ge eniya sinasani nauna auna susuwa.
Nona we bure atu sesaora ge eniya auna susuwa sena.
Wuit towang atu i nawe dema pusasa yao auna ge eniya.
I mastet aune yis aune auna ge eniya.
Yesu mene ge eniya gege sinauna.
Wuit towang atu i-we pusasa yaora ge eniya auna susuwa keregaina.
Emo zo mene wau moni baina tauna auna ge eniya.
Zewe zaima auna ge eniya.
Mogara ge eniya.
Nasarete napora emo mene Yesu bauta potewa.
Yohane ge ou zayero suwao emo awiya dewa magayena.
Yesu mene emo 5,000 aeno ma taungna.
Yesu mene ou patinu tauyenu ang yero baungna.
Yesu mene emo bauno yayare Genesaret atu kora yena.
Tuwa Bayaura ge mene aya-ewowora ge daigatinoiya.
Nona nomi mene noi name dubo beingtire yero nonine auna ge.
Yesu mene bauno Yuda oko zora mani baunodi kora yena.
Yesu mene emo bauno daigairo kora yena.
Yesu mene emo 4,000 ma pugainu miniwa.
Tani putoungne zo yaise sewa Yesu mene awang sena.
Farisayo aune Sadukayo emora tani auna ge eniya sena.
Petoro mene Yesura susuwa sero keregaina.
Yesu magayero aune seka yero iropariniya auna ge bowi bere-bere sena.
Yesu ago yaora ge.
Yesu nung diri atu uritira waegao pungna.
Yesu mene mani emodi zora una atu iwae tunena.
Magayero iropariniya auna ge bowi nupema sena.
Petoro mene wora bera atu moni pungna.
Emo baina yero nao auna ge.
Mani pasenana oko yumanene.
Lama zo tara yao auna ge.
Otao pasena yai aune kora yaora nagibo.
Soumani meko zo mene otao nuna oko ao-diyao yena auna ge.
Bauno yangduwaora ge.
Yesu mene mani mamanikaka gao yena.
Emo zo wau bainane amimene Yesu bauta potena.
Wain buro yero nowa auna ge eniya.
Yesu magayero iropariniya auna ge bowi senu be etama yena.
Yakoboto Yohanena ai mene awongto baina yaetose sena.
Yesu nung Yeriko napora emo etobe kora yenu diti pagaiwato.
Yesu nung emo tuwa mene yaine yero Yerusalem nape witina.
Yesu mene wina-piti yao emo ena Tuwa Bayaura ibu bainana atu tunena.
I fik zo mene Yesura bera soyena.
Yesura putoung auna susuwa gari atata yewa.
Emo zora mani emodi etobe auna ge eniya.
Wain buro diya yao emo memeko-mameko auna ge eniya.
Emo bauno ataora ana-bonene auna ge eniya.
Awong Yesu takis buro yaora atata yewa.
Magayaora atu iropao auna Yesu atata yewa.
Sao tauyao ge nomi mene gitau yao baina niye, auna Yesu atata yewa.
Yesu nung nuka nutope susuwa nuna-una awong atata yena.
Awong sao tauyao ge gipao emo aune Farisayo auna ge iwao awiya umo yaese sena.
Yesu mene Farisayo emo gera pugaina.
Yesu mene Yerusalem napo susuwa eno sero zi sero yena.
Yesu mene Tuwa Bayaura ibu baina disaya aung yariniya auna ge sena.
Ago yaya-biyaya tawingna etu kasa yariniya auna ge sena.
Nona meko nibamu zo kasa yariniya.
Ago Emora Mani bumari niya.
Yesu kasa yaora be nuna awiya oko gosinenane.
Kasa yao be nuna awiya diya yanenese sero soumani zora pugairo sena.
Baunodidi wawong etobe auna ungwe.
Yesu nung soumani etama mene moni pumuwa auna pugairo sena.
Yesu mene ago name awega-ziwega yariniya.
Awong Yesu dari opene ge diwa.
Bauno zo mene Yesu ou sereyao suwenu pungna.
Yudas mene Yesu keregairo iwora waweng pugari moni pungna.
Yesu nung buro-mani nuna aune dema Magayao mene awong Daigaina auna bonene miniwa.
Yesu mene bonene pugaina.
Petoro mene nung bewae yariniya auna ge sena.
Gesemani i burora bamuwa isa sena.
Iwo mene Yesu pumuwa.
Awong Yesu puro pirisa baina auna gare witiro ge buro yewa.
Petoro mene Yesu bewae yena.
Yudas keregao emo mene awong Yesu puro baung Pilatora-una yewa giro nung muri zuwena.
Pilato mene Yesu i pasaora magayaise sewa niginu tau yena.
Gorobo emo mene Yesu izewa.
Yesu i pasaora dewa magayena.
Yesu magayena.
Yesu mutewa.
Gorobo emo ena mene Yesura biriti umo yewa.
Yesu iropuna.
Gorobo emo mene baungno ge ungwe yewa.
Yesu mene diri atu kasa yero buro nuna awiya buro-mani nuna eno sero pugaina.