^
ESODO
Israela taudia Aigupito dekenai hisihisi idia davaria
Farao matamata
Mose ia vara
Mose ia heau lao Midiana dekenai
Dirava ese Mose dekenai ia boiboi
Mose Aigupito dekenai ia giroa lou
Mose bona Arona be Farao ena vairana dekenai
Mose ena guriguri
Dirava ma ia boiboi lou Mose dekenai
Mose bona Arona edia tubudia
Lohiabada ena hereva Mose bona Arona dekenai
Arona ena itotohi
Hisihisi henia namba 1, rara dekena amo
Hisihisi henia namba 2, paroparo dekena amo
Hisihisi henia namba 3, nemo dekena amo
Hisihisi henia namba 4, lao dekena amo
Hisihisi henia namba 5, ubua gaudia idia mase
Hisihisi henia namba 6, iohururu toto dekena amo
Hisihisi henia namba 7, medu, aisi nadi bamona
Hisihisi henia namba 8, kwadi dekena amo
Hisihisi henia namba 9, dibura masemase
Mose ese vara guna natudia edia mase ia gwauraia
Raka Hanaia (Pasova)
Hatubua Lasi Paraoa ena aria
Pasova ginigunana
Hisihisi henia namba 10, vara guna memero idia mase
Israela taudia ese Aigupito idia rakatania
Pasova (Raka Hanaia) aria ena taravatu
Vara guna memero idia hahelagaia
Hatubua Lasi Paraoa ena aria
Vara guna natudia
Dirava be ori lalonai, bona lahi lalonai ia noho, bona ia hakaudia lao
Davara Kakakaka idia hanaia
Israela taudia edia ane
Miriama ena ane
Israela taudia idia ranu mase
Israela taudia idia hitolo
Inuinu ranu nadi dekena amo
Amaleka taudia danu tuari ia vara
Mose ena ravana ese ia vadivadi henia
Kota biaguna taudia idia abia hidi
Israela taudia Sinai Ororo dekenai
Dirava ena Taravatu 10
Israela taudia idia gari
Boubou patana ena taravatu
Hesiai taravatudia
Dagedage kara taravatu
Taravatu idauidau, boromakau edia biagudia ese do idia naria
Davana henia lou taravatudia
Miro lasi bona maoromaoro kara ena taravatu
Kara maoromaoro bona kara namona
Lagani namba 7 bona dina namba 7
Aria badadia toi
Gwauhamata bona hadibaia herevana
Lohiabada ese iena gwauhamata taravatuna ia hamomokania
Mose Sinai Ororo dekenai
Dirava ena Palai Dubu haginia totona harihari gaudia do idia henia
Taravatu Maua
Dirava dekenai henia beredi (paraoa) ena pata helagana
Lamepa dogoatao gauna
Palai Dubu helagana
Boubou helaga gabua totona patana
Palai Dubu ia hagegea koua dabua
Lamepa naria namonamo dalana
Hahelagaia taudia edia dabua
Epodi
Kemena ena dabua maragina
Hahelagaia taudia edia dabua haida
Mose ese hahelagaia taudia ia hahelagaia
Dina ibounai boubou gaudia
Muramura patana: Mai bonana namona muramura gabua totona gauna
Lohiabada ena Palai Dubu ena takisi moni
Huria totona disi ta, auri laboralabora gauna
Dehoro helagana
Bonana namona kwalahu ena muramura
Palai Dubu ena kohu karaia taudia
Sabati Dina, laga-ani ena dinana
Taravatu nadi ruaosi
Israela taudia ese kaivakuku idia karaia
Lohiabada ese Israela taudia ia oda henidia, Sinai Ororo do idia rakatania
Palai Ruma, Lohiabada ia noho gabuna ena toana
Lohiabada ia gwauhamata iena bese do ia rakatania lasi
Taravatu nadidia rua ma Mose ese ia karaia
Dirava ese iena gwauhamata taravatuna ia karaia lou
Ororo dekena amo Mose ia diho mai
Sabati Dina ena taravatu idauidau
Palai Dubu totona harihari gaudia
Palai Dubu ena kohu
Taunimanima ese edia harihari gaudia Dirava dekenai idia mailaia
Palai Dubu ena kohu karaia taudia
Palai Dubu idia karaia
Taravatu Maua karaia dalana
Dirava dekenai henia beredi ena pata helagana
Lamepa dogoatao gauna
Muramura patana: Mai bonana namona muramura gabua gauna
Dehoro helagana bona bonana namona muramura ena pauda
Boubou patana, boubou gaudia idia gabua ena patana
Huria totona disi ta, auri laboralabora gauna
Palai Dubu ia hagegea koua dabua
Golo, siliva bona auri laboralabora, Lohiabada ena Palai Dubu karaia totona gaudia
Hahelagaia taudia edia dabua karaia dalana
Kemena dabua maragina karaia dalana
Hahelagaia taudia edia dabua haida
Gaukara idia haorea
Palai Dubu, Lohiabada ia noho ena toana, haginia bona hahelagaia
Palai Dubu idia hahelagaia
Ori ese Palai Dubu ia koua