^
ACTS
God-hu hesi Aruꞌaho mëmiꞌiröhëni mae uëvade jö Iesuhu jövade jöhoje.
Iesuhu öꞌidöre ajiomade jöhoje.
Judas-are siono baeromo apostle jioröhe a baejare jöhoje.
God-are Aruꞌahehu ruvebijade jöhoje.
God-are Aruꞌahehu rovamu Peter-hu Iesuare jö majëhijade jöhoje.
Iesuare ariböviehu gemuore raromo jijihoromo aviëhi jiëꞌe mu vaejare jöhoje.
Peterꞌo Johnꞌo höru sisëꞌe a ajamamu marëjade jöhoje.
Peter-hu God-are osa börömore namiromo Iesuare jö majëhijade jöhoje.
Peterꞌo Johnꞌo Jew rajo a masijo jabesi nunire rirarovare jöhoje.
God-hu ajëmego bogo juhuonivëꞌe ma-biririvoromo jö majëhiꞌiröhëro Iesuare ariböviehu ëninamare jöhoje.
Iesuare ariböviehu huë baeromo ajamirovonövare jöhoje.
Ananiasꞌo Sapphiraꞌo sareri sareriꞌe jö majëhijare jöhoje.
Apostle ömoꞌömehu noehu bogo gavarue darugoꞌe mu vaenövare jöhoje.
Jew rajo a masijehu Iesuare apostle aribövi sisë vaejëvare jöhoje.
Ae ahoꞌobëhe 7-hu ekaresia ajëmiromo moni mu muebejëhoröhego ekaresiaehu baejëvare jöhoje.
Jew rajo a masijehu uëvamu Stephen guduamare jöhoje.
Israel rajehu God-are jö bijönimobe rovare jö Stephen-hu majëhijadohoje.
Stephen munëhu vajamiromo ano bamare jöhoje.
Saul-hu ekaresia sisë vaejëvobe juvade jöhoje.
Philip-hu Iesuare jö bavaꞌoromo Samaria saꞌa rajo majëhijade jöhoje.
Philip-hu Iesuare jö majahijamu Ethiopia saꞌa rajehu heromo mae uehorovade jöhoje.
Saul-hu aevoromo Christian vaejade jöhoje.
Saul-hu Damascus amore hiromo Iesuare jö majëhijade jöhoje.
Saul-hu Jerusalem amore vaꞌoromo ëꞌade jöhoje.
Peter-hu Lydda amore Joppa amore vaꞌo hiromo ëꞌade jöhoje.
Peter-hu Jew raje jiadeje röhu saꞌa gö raje Cornelius gaꞌi vaꞌade jöhoje.
Peter-hu Cornelius-mesi örire majahijade jöhoje.
Saꞌa ioroꞌioro rajehu aevoromo God-are Aruꞌaho baejare jöhoje.
Saꞌa ioroꞌioro rajehu bapataeto vaejare jö Peter-hu majëhijamu Jerusalem ekaresia ariböviehu hejare jöhoje.
Antioch amo rajehu aevoromo Keriso mae uehorovare jöhoje.
Peter savojire baꞌamare jöhoje.
Aneraehu Peter ajamamu Peter-hu savoji gagore jioromo hörö vaꞌade jöhoje.
Herod guomade jöhoje.
Barnabasꞌo Saulꞌo vaꞌoromo God-are jö majëhibe jirehoröhego Antioch ekaresia ariböviehu baejëvoromo rëmöꞌöjare jöhoje.
Barnabasꞌo Saulꞌo Cyprus saꞌare vaꞌoromo Keriso-are jö majëhijare jöhoje.
Barnabasꞌo Paulꞌo Pisidia saꞌare Antioch amore vaꞌoromo God-are jö majëhijare jöhoje.
Paulꞌo Barnabasꞌo Iconium amore ariromo God-are jö majëhijare jöhoje.
Paulꞌo Barnabasꞌo Lystra amore ariromo God-are jö majëhiromo huë vavaeni birohoromo juꞌebiromo Derbe amore vaꞌare jöhoje.
Paulꞌo Barnabasꞌo Syria saꞌare Antioch amore vuonoröꞌö vaꞌare jöhoje.
Ekaresia jabesi a masijehu Jerusalem gagovoromo Moses-hu bojëmade jögoru ë hesi jö mevare jöhoje.
Jerusalem ekaresia a masijehu suri suri jajivoromo saꞌa ioroꞌioro rajehu Keriso mae uehorovarue aribövi jabesi örire bamëhare jöhoje.
Paulꞌo Barnabasꞌo jö ahoꞌahamirovoromo gemuore jireharoho vuonugoꞌi öre gö öre gö vaꞌare jöhoje.
Timothy-hu aevoromo Paulꞌo Silasꞌo gemu mae juvade jöhoje.
Paul-hu Troas amore vaꞌoromo niaꞌovoꞌiraeromo gavade jöhoje.
Paulꞌo hesi ariböviohuꞌo Philippi amore ro jö atamu hegorovo Lydia-hu mae uehorovade jöhoje.
Philippi amo rajo jabesi a masijehu Paulꞌo Silasꞌo savoji gagore baꞌamëvare jöhoje.
Paulꞌo Silasꞌo Thessalonica amore vaꞌoromo huë vavaeni baejare jöhoje.
Paulꞌo Silasꞌo Berea amore vaꞌoromo ëꞌare jöhoje.
Paul-hu Athens amore hiromo Iesuare jö majëhijade jöhoje.
Paul-hu Corinth amore vaꞌoromo ëꞌade jöhoje.
Paul-hu Antioch amore vuonoröꞌö vaꞌade jöhoje.
Apollos-hu Ephesus amore ro hiromo vaꞌoromo Corinth amore hiromo ëꞌade jöhoje.
Paul-hu Ephesus amore hiromo ëꞌade jöhoje.
Sceva-are harihu ömoꞌömehu sareri sareri ëꞌare jöhoje.
Ephesus amo rajehu muorovoꞌirögoro vöröꞌiraeruomade jöhoje.
Paul-hu Macedonia saꞌare vaꞌoromo jö majëhibe juvoromo Greece saꞌare vaꞌade jöhoje.
Paul-hu Troas amore hiromo ëꞌade jöhoje.
Paul-hu Troas jioromo Miletus amore vaꞌade jöhoje.
Paul-hu Ephesus ekaresia muebejëvarue a duvaho jabesi örire jögoru majëhijade jöhoje.
Paul-hu Jerusalem vaꞌade jöhoje.
Paul-hu Jerusalem ajiomoromo ekaresia muebejëvaje ae James gaꞌi vaꞌade jöhoje.
Paul-hu God-are osa börömore hijamu Jew rajehu guduamo bavaꞌoruomade jöhoje.
Paul-hu ae ahoꞌobëhe jabesi nunire namiromo hesi arijoꞌarije ajamirovoromo jö majëhijade jöhoje.
Paul-hu aevoromo Keriso mae uehorovade jö majëhijade jöhoje.
God-hu Paul uavamu Jew rajo jabesi saꞌare bogo aꞌi saꞌa ioroꞌioro rajo jabesi saꞌare vaꞌoromo ajëmade jö Paul-hu majëhijadohoje.
Paul Jew rajo a masijo jabesi nunire namijade jöhoje.
Jew rajo ae göehu göehu Paul anoꞌi uvoruomade jöhoje.
Muorovo a börömehu Paul nugöꞌöjamu Jerusalem jioromo Caesarea amore vaꞌade jöhoje.
Paul saꞌa muebejaje a böröme Felix-are nunire namijamu Jew rajo a ömoꞌömehu Paul-are jö sisë majahijare jöhoje.
Paul-hu Felix-are nunire namiromo hesi arijoꞌarije ajamirovoromo majahijade jöhoje.
Paul-hu Felixꞌo hesi vabore Drusillaꞌo jabesi nunire namiromo jö jövade jöhoje.
Paul-hu Rome vaꞌoromo a böröme Caesar-are nunire namiromo court avoꞌavoho vaeröhëro jöe jövade jöhoje.
Paul-hu a böröme Agrippaꞌo Berniceꞌo maꞌinoꞌo maꞌinoꞌo jabesi nunire namiromo jövade jöhoje.
Paul-hu Agrippa-are nunire namiromo hesi arijoꞌarije ajamirovoromo majahijade jöhoje.
Paul-hu aevoromo Keriso mae uehorovade jö majahijadohoje.
Paul-hu Keriso-are mu vaebe rovade jö jövadohoje.
Paul-hu Rome amore vaꞌiröhëro boat baeromo sö jovo döre vaꞌade jöhoje.
Paul-mëhu sö jovo döre vaꞌoromo buru börömehu rueromo boat anamu huë vavaeni baejare jöhoje.
Burehu rueromo jovehu boat anamu dadorovade jöhoje.
Paul-hu Malta motumoture hijade jöhoje.
Paul-hu rueromo Rome amore hijade jöhoje.
Paul-hu Rome amore hiromo Keriso-are jö majëhijadohoje.