^
ISIGIELE
ISIGIELE
Isigiele da Bisili Gode Esalebe Ba:la:lusu
Gode Ea Fisu
Gode da Isigiele Balofede Dunu Hamoma:ne Wele sia:i
Hina Gode Da Isigiele Sosodo Ouligisu Hou Hamoma:ne Ilegei
Isigiele da Sia:mu Gogolei Ba:mu
Isigiele da Yelusaleme ea Dafamu Olelema:ne Fedege Hou Olelei
Isigiele da Ea Dialumu Hinabo Damui
Hina Gode da Loboga Hamoi ‘gode’ agoaila Amoma Higasa, E Sia:i
Isala:ili Fi da Hagia:le Ebelemu Gadenesa
Isala:ili Ilia Wadela:i Houba:le, Se Dabe Iasu
Isigiele da Esala Ba:su Eno Ba:i
Yelusaleme amo Ganodini ilia da Ogogosu ‘gode’ Liligi amoma Nodone Sia:ne Gadosu
Yelusaleme da Se Dabe Iasu Ba:mu
Hina Gode Ea Hadigi da Debolo Diasu Yolesisa
Gode da Yelusalemema Fofada:nanu Wadela:lesima:ne Sia:i
Gode da Mugululi Misi Dunuma Hamomusa: Ilegei
Gode Ea Hadigi da Yelusaleme Yolesisa
Isigiele da hobeale Asi
Dunu da Dawa:digima:ne, Gode da Isigielema Yaguguma:ne Sia:i
Malasu amo Dunu da Hahawane Naba, amola Fada:i Sia:su amo Dunu da Higale Naba
Hina Gode da Ogogole Ba:la:lusu Dunu ilima Se Imunusa: Sia:i
Hina Gode da Ogogole Balofede Uda ilima Se Ima:ne Sia:i
Gode da Ogogole ‘gode’ Loboga Hahamoi ili Higasa
Nowa: amola Da:niele amola Yoube
Waini Efe Fedege Sia:
Yelusaleme Fi da Godema Fa:no Bobogelalu Yolesi Fedege Sia:
Yelusaleme da Hina: Da:i Bidi Lasu Uda agoai
Gode da Yelusaleme amoma Fofada:nanu Se Bidi Imunu
Idiwi da Eme Defele Ba:sa
Gode da Sodame amola Samelia bu Gaguia Gadomu Sia:i
Gousa:su da Mae Dagole Dialumu
Buhiba amola Waini Efe elea Fedege Sia:
Hina Gode da Fedege Sia: ea Bai Olelei
Gode da Hobea Hahawane Hou Doaga:ma:ne Ilegei
Dunu Hina: Hamoi amo Defele Fofada:su Ba:mu
Gogolosu Gesami
Hina Gode Ea Hamomu Hanai amola Dunu ilia higa:i Hou
Gode da Se Dabe Iaha amola Gogolema:ne Olofosu Hou Hamosa
Ga (south) Sogega Lalu Didi Ba:i
Hina Gode Ea Se Iasu Gegesu Gobihei Bagade
Ba:bilone hina bagade Dunu ea Gegesu Gobihei
Gegesu Gobihei Bagade amola A:mounaide Fi Dunu
Yelusaleme Ea Wadela:i Hou
Gode Ea Ledo Fadegama:ne Gobesu Lalu
Isala:ili Fi Ouligisu Dunu Ilia Wadela:i Hou
Wadela:i Hamosu Dalusi
Gode da eya ufi amoma Fofada:nanu Se Bidi Imunu Sia:i
Gode da Dalusi Aduna elama Fofada:nanu Se Ima:ne Sia:i
Bua: Fili Doasasali Gobele Nasu Ofodo
Isigiele Idua da Bogoi
A:mone Fi da Se Bidi Lamu
Moua:be Fi da Se Bidi Lamu
Idome da Se Bidi Lamu
Filisidini Fi da Se Bidi Lamu
Daia Moilai bai bagade Fi da Se Bidi Lamu
Gode da Daia Idigisa Gesami Hea:su Olelei
Daia hina bagade da Se Bidi Lamu
Daia hina bagade da Dafamu
Saidone da Se Bidi Lamu
Gode da Isala:ili Fi ilima Hahawane Dogolegele Hamomu
Idibidi Soge fi da Se Bidi Lamu
Ba:bilone hina bagade da Idibidi amoma Hasalasimu
Hina Gode da Idibidi fi ilima Se Bidi Imunu Sia:i
Idibidi hina bagade da ea Gasa Fili Sa:i Dagoi Ba:mu
Idibidi Fi da Dolo Ifa Defele
Idibidi hina bagade da Hanomema Defei
Bogoi Soge
Hina Gode Da Isigiele Sosodo Ouligisu Dunu Ilegei
Hihia Hamoi amo Defele Fofada:su Ba:mu
Yelusaleme Dafai Sia:
Isala:ili fi Dunu Ilia Wadela:i Hou
Isigiele da Sia:beba:le, Adi Hou da Doaga:ma:bela:?
Isala:ili Sibi Ouligisu Dunu Ili
Sibi Ouligisu Ida:iwane Gala
Gode da Idome Fi ilima Se Imunu Sia:i
Gode da Isala:ili Fi ilima Hahawane Dogolegele Hamomu
Isala:ili Fi Ilia Gaheabolo Esalusu
Fago Ganodini Bogogia:i Gasa Hafoga:i Ba:i.
Yuda amola Isala:ili da Fi Afadafa bu Hamomu
Goge da Eno Fifi Asi Gala, ilima Gode Ea dabe Imunu
Gode da Goge amoma Se Bidi Imunu
Gode da Goge Hasalimu
Goge Ea Uli Dogosu
Isala:ili Fi da Ilia Sogedafa Ganodini bu Hahamoi Dagoi Ba:mu
Isigiele da Hobea Gagumu Debolo Diasu Esala Ba:su
Gode da Isigiele Yelusalemega Oule Asi
Gusudili Logo Holei
Dibifufu Gadili Gala
Gadili (north) Logo Holei
Gadili (south) Logo Holei
Ganodini Dibifufu Ea Gadili (south) Logo Holei
Ganodini Dibifufu Ea Gusudili Logo Holei
Ganodini Dibifufu Ea Gadili (north) Logo Holei
Diasu Gadili (north) Logo Holei Gadenene Dialebe.
Ganodini Dibifufu amola Debolo Diasu Gagui
Sesei amo da Debolo Diasu Dobea Danoma:ne Gagui
Diasu da Guma:dini Gagui
Debolo Diasu Ea Defei Huluane
Debolo Diasu Ea Hou
Oloda Ifaga Hamoi.
Logo Ga:su
Debolo Diasu Gadenene Diasu Aduna Gagui Ba:i
Debolo Sogebi Ea Defesu
Hina Gode da Debolo Diasuga Buhagisa
Oloda
Hina Gode da Oloda amo Modale Ligiagama:ne Sia:i
Gusudili Logo Ga:su Ea Hou
Debolo Ganodini Golili Sa:imu Malei
Hina Gode da Lifai Dunu da Gobele Salasu Hawa: Hame Hamomu Sia:i
Gobele Salasu Dunu
Soge Fifili Sagoi. Hina Gode Ea Lai
Ouligisu Hina ea Sogebi
Ouligisu hina bagade amo Fa:no Bobogema:ne Sema Legei
Hadigi Lolo Nabe Eso
Ouligisu Hina da Lolo Nabe amoga Hamomu
Eso Huluane Iasu
Ouligisu hina dunu ea Soge Ouligisu Hou
Debolo Gobele Nasu Sesei
Hano da Debolo Diasuga Amonini Dalebe Ba:i
Soge Ea Alalo Fifi
Gode da Isala:ili Fi ilima Soge Fifili Iasu Hou Olelei
Sogebi Modale Ligiagai
Isala:ili fi Oda Ilia Soge Fifi
Yelusaleme ea Logo Holei Ga:su