Nagoa Kemona Aepaae
Matiu 1:16
Nayona Anumaya Koti amaune veamoya mage huya hu-mainayane Anumaya Kotia nago kanoa ago hapaliteneanagino hutesigeno esia amo tamaugafa aligatigahie huya hu-mainayane. Ani kanomo agia Kaliki kefina Kalaisie huya hu-mainagi Yuta veamogami kefina Mesaiyae huya agia aye-mainae. Ani yafe Misini veamoya Mesiae huya nehae. Ani mukia agimoa Yisasife humainae. Kalaisie agia mani agihe tahanepaiye.
Matiu 2:2
Nagoke nofi veamogamina tagufa (3) amaki hane, Yuta veane huya Isaleli veane huya Hipalu veaene huya amakienema hapalinutamahena nagoke nofi veafe hu-maine hutama hiho.
Matiu 2:6
Isaleli veala Mt. 2:2 eteka atupale hanea avopi ago.
Matiu 3:7
Satiusi vayala mono note kava vayalagiya maineya mukia Mosese kahegi kea akave omalenae. Mage huya humainae “Veama fali-mainafitila heotigahae” huya humainae. Na avopi eteka Mt. 22:23 hapalika havio. Tagu nafanea omaine ensole vayafeenena omainae huya humainae. Na avopi eteka Ap. 23:8 hapalika havio. “Anumaya Kotia taugafama aligatisia kanoa hutegeno omegahie huya humainae.
Matiu 4:10
Ehe kanafina Satania Anumaya Koti ensole kano maineanagino ani kanafina agia Lusifae huya hu-mainayane. Ani Lusifaa Anumaya Kotina veganokano hutegeno Anumaya Kotia hutegeno elavimaine. Ani kemoa Ais. 14:12-20 hanegi Tok Pisin Baibel ago. Menia Satania mukia kanafina Anumayamoene kame nehuno Anumayamote viaamo nagoa veafena “Kefo yana maiya nehae.” huno humate mo humate nehie. Meni kanafima nealia aliyafena na avopi eteka Jo. 12:31, 2Ko. 4:4, Ef. 2:2 hapalika havio. Yisasia fali-maineanagino Satanina agasemaine. Na avopi eteka Hi. 2:14, 15 hapalika havio.
Matiu 4:24
Kefo Avamule hunoma hiana amaugafa omale anagafe hu-maine. Nagi nagoa veamogami amakupi hai fale maineya havi amaku amakesa amamigeya havi no mainageno tusiya huno alino haviya hu neamate.
Matiu 5:20
Falasia veamoya Mosese kahegi kea havilama huteya ali hipoya nehuyagi amakinagomo-gami kene ali hipoya hu-mainae. Mukia ani kema ali hipoyama haya yafena tusiya huya amaugafa aliya hai-mainaya veane mainae. “Tagaya tusiya huta kanale veane mainonagi nagoa veala kefo veane mainae “Anumaya Kotia taugafama aligatisia kanoa hu-tesigeno egahie.” huya hu-mainayanagi Yisasima evayi hu-mainea kanafina “Ani kea hu-mainaya kanoa omainane.” huteya mukia kanafina amakaveno hutenae.
Matiu 8:4
Mono note kava vayamoya maa augafa kava huya aliya ali-mainae. Nayona Anumaya Kotia mage huno hu-maine “Kefo yama hisayana anona yamaa alitama faligahae. Veamoya kefo yama nehaya yamoa Anumayamonia kame veani mainae.” huno hu-maineane. Hu-maineanagi Anumayamoa veanene kigi yokalo huno maisia yafena muse nehuno mage hu-maineane “Kefo yama hinutama sipi sipio pulamakao memeo namao hetetama namisageno naipamoa kanale hugahie.” huno hu-maineane.
Mono note kava vayamoya ani afuyaga heya veane amaya hisunafene huya nunamuna Anumayamotega huya havige-mainae. Ani afuyaga heteya yafa folamole maleya atafi kae salamana hageno manaamoa Anumayamotega haigeno havitegeno aipamoa kanale hu-maineane. Ani mono note kava vayamoya Anumaya Kotiene veanene amunoamifi heti-maineya nunamuna huya Anumayamotega havige-mainae. Ani aliyafena na avopi eteka vakayeka Hi. 5:1 hapalika havio.
Afa veamoya mani aliyana oalinagi Isaleli vayapiti Livai nofi vayakeyamoya mani aliyana nealiya mono note kava aliyana nealiya nehayane.
Matiu 8:28
Ani kumafena tagufa (3) agia aye-mainae Katalagaene nehuya Kelasaene nehuya Kegesae nehuya nehayane.
Matiu 15:2
“Amayana sese nohae.” huya hageno Matiua kae-maleneanagi amayana oniyaage hu-mainea yafe ohune. Falasia veamoya amakaiami amakesafiti mani kahegi kea maleneya akave malenae. Nagoa Yuta vea omainaya veanenema katega fotuma nehuyao maketi kumapima fotu nehuyao mage hu-mainae “Kefo ya nehaya veane nayana aminogenoagino nayamoa oniyaage hu-maine.” huya hu-mainae. Taulagama neagona oniya yafena ohunagi amakesa mage havimainae “Tayama sese ohisunana ani kefo yamoa lagupi tavino hanegahie.” huya nehaya yafenagiya ani veamoya kavema negahena Anumayamo aufina kefo yama ohisayafene huya amayana sese huteya kavela nemainae. Anumaya Koti kahegi kemoa “Naa kavala hiho.” huno ohuneanagi ani kavama hayana Falasia vayamogami kahegi ke akave malenayane.
Matiu 23:18
Folamoema huno hu-maineana alua augafa folamohe hu-mainae. Ani folamolela kefo yaamihe amakesa haviteya afua heya Anumayamona kae salamana hu neateya muse yama amigahe negayaya folamoe. Ani folamoa sipi sipima memema pulamakama inaa afuyaga heya negayaya folamoe. Nagoa alu aotage folamoene haneanagi ani folamolela Anumayamofe amakesa haviya manaage ata kae nemalayane. Lu. 1:11 na avopi eteka hapalika havio.
Matiu 26:2
Anumaya Kotia amakinagomo-gami amaugafama aligati-maine huya ala imuma ki-malenama huya hayana amakesa mage huya haviteya kimainae. Nayona Isaleli veala Isipi kotega mainageya nofila hu-matageya tusia aliya nealigeno Anumaya Kotia “Tamaugafa ali-gatigahuanagina Isipi veamogamina yage nafaneamia hamaesugeya falisagetama faletama ugahae. Ugahagi tamakaila yage nafanetamima ohamaesugetamahena sipi sipi hetama kolamaa alitama faesaya nomo fiate fale-malesagena neagena tamakasena yage nafanetamia ohamaegahue.” Huno hu-maineane. Na avopi eteka Hi. 11:28 hapalika havio. Amakaseno amaugafa aligati-mainea kemofena Namamo Kefina ani kanahena Pasovae huya agia neayae.
Mani kanahena foa (4) molia ikamona 14 kanalefe tusia opatele huya kafuahe kafuahena mukia Yuta veanea ala imugefa kiya nenayane.
Matiu 26:15
Tagaya Yutasima ali-mainea monea havilama huta ohavinone. Nayona Yuta veanea tole yafamo miyaamia hane. Nagola nagoke yafamoa tagai monefina 2 Kinae huta nehuna mone hane. Nagi nago monea nagoke yafamoa 4 Kinae huya hu-maine. Hu-mainayanagi Yutasia sikisiti (K60) kina ali-maineo? Vani hataleti tueti (K120) kina ali-maineo? Tagaya oagenone. Naa hianagi ali-mainea monemoa Vani hataleti tueti (K120) kinamona oagasene.
Matiu 26:57
Atupale hanea avopi Matiu 8:4 ago.
Matiu 27:51
Ala kenagefa ma yafe hu-maine. Ala mono nopi mani ala kenaleti asa hu-malageno tole nona kana huno hane. Kumategati hai faleya nemaiya nomo agia “Alu aotage none.” huya hu-mainae. Ani nopina mukia kanafina mono note kava vayamoya haiya aliyaamia nealiyane. Ala kenaleti asa hu-malageno aiso hu-mainea kaiyagamo agia “Tusiya huno alua huno alu aotage none.” huya hu-mainae. Ani nopina mono notela hagote kava kanomoa agaiage kafuahe kafuahena nagoke yupa kanoa hai nefaleane. Ani kemoa Hi. 9:1-7 na avopi eteka hapalio. Yisasima nefaligenoa ani ala kenamoa hatata hulole hu-maineafe tagayama havunana menia mukia kanafina tagaitigela afaa Anumayamotega ke huta nunamupitila havigegahune huta havilinone.
Maki 1:13
Atupale hanea avopi Matiu 4:10 vakayeka ago.
Maki 2:18
Atupale hanea avopi Matiu 5:20 vakayeka ago.
Maki 2:26
Atupale hanea avopi Matiu 8:4 vakayeka ago.
Maki 3:14-15
Aposolo vayala mani vayafe hu-mainae. Yisasima mopafima mainenoa tuelufua (12) vaya hapaliteno “Nagai kema nehaviya yafema hu-lamatoa vaya maiho.” huno hu-matene. Veamogamina agai kema hamapaisaya yafe hu-matene. Ani vayamogami amakia na avopi eteka Lu. 6:13-16 vakayeka hapalio. Haenagaa Yisasia faliteno etenoma hetitenoa Polofena “Aposolo kano maiyo.” huno hutene.
Maki 5:1
Atupale hanea avopi Matiu 8:28 vakayeka ago.
Maki 7:2-5
Atupale hanea avopi Matiu 15:2 vakayeka ago.
Maki 7:26
Atupale hanea avopi Matiu 4:24 vakayeka ago.
Maki 12:18
Atupale hanea avopi Matiu 3:7 vakayeka ago.
Maki 12:29
Isaleli veafe atupale hanea avopi Matiu 2:2 vakayeka ago.
Maki 14:1
Atupale hanea avopi Matiu 26:2 vakayeka ago.
Maki 14:24
Atupale hanea avopi Aposolo 3:25 vakayeka ago.
Maki 15:1
Lomu vayamoya ayaamoya Yuta veanene tuma huya amakase-mainaya yafe Yuta veamogami kava vayamoya Yisasina kaiyekema hu-mateya “Faligane.” huya hisaya tokiyaamia omalageno Lomu ala kava kanomoa “E.” huno hisigeyage ani kavala hugahae. Naa hu-maineanagiya Yisasina avaleya Pailatia Lomu kava kanole umainae. Mani kemoa na avopi eteka vakayeka Yoni 18:31,32fi hanegi hapalika havio. Mukia kotega veapina yafaga yosale nilima heya hefali-mate yana omalenegi Lomu veategage ani auava yana haneane.
Luku 1:11
Atupale hanea avopi Matiu 23:18 vakayeka ago.
Luku 2:21
Amakoya anoyamaa laga hu-mainayana Yuta vayamoya “Anumayamo nofi vaya mainone.” nehuya osi nafaneamimogami amakoyamo anoya laga huteya “Anumaya Kotia tagaiene alino hagelafi-latenea kemoa hu-lokiya vai-latenegeta alu veane mainone.” huya Yuta vea omainaya veamogamima amavelisia yafe taga hu-mainae. Yuta vea omainaya vayala amaugafa taga ohunaya yafe “Tagaya Yuta vea omainone.” nehuya Yuta veamogami mono nopina neuya monola ohavinae. Na avopi eteka Aposolo 7:6-8 vakayeka hapalio.
Luku 2:41
Atupale hanea avona Matiu 26:2 vakayeka ago.
Luku 5:1
Ani ala ti kotumona tagufa (3) agia aye-mainae nago agia Kenesale nago agia Taipiliasie nago agia Kalili ti kotune huya agia aye-mainae. Na avopi eteka Yoni 6:1 vakayeka hapalio.
Luku 8:26
Atupale hanea avopi Matiu 8:28 vakayeka ago.
Luku 9:53
Mukia kanafina Samelia veanene Yuta veanene tu nehaya veane mainayanae. Samelia veala Anumayamona muse yama neamiya Anumayamo agima alisaga hugahe melitalu nehaya agoyamo agia Kelesimi. Naa nehayanagi Yuta veamoya Yelusalemu neuya Anumayamo agia alisaga nehayane. Yisasia Yuta nofi veamogami ke akave malegahe via yafenagiya Samelia veamoya Yisasina aya ohugahune huya hu-mainae. Na avopi eteka vakayeka Yoni 4:20 vakayeka hapalika havio.
Luku 11:14
Atupale hanea avona Matiu 4:24 vakayeka hapalika havio.
Luku 11:38
Atupale hanea avona Matiu 15:2 vakayeka hapalika havio.
Luku 11:39
Atupale hanea avona Matiu 5:20 vakayeka hapalika havio.
Luku 20:27
Atupale hanea avona Matiu 3:7 vakayeka hapalika havio.
Luku 22:1
Atupale hanea avona Matiu 26:2 vakayeka hapalika havio.
Luku 22:3
Atupale hanea avona Matiu 4:10 vakayeka hapalika havio.
Luku 23:45
Atupale hanea avona Matiu 27:51 ago hapalika havio.
Yoni 4:20
Atupale hanea avona Luku 9:53 ago hapalika havio.
Yoni 5:2
Hipalu veamofe atupale hanea avona Matiu 2:2 vakayeka hapalika havio.
Yoni 6:1
Atupale hanea avona Luku 5:1 vakayeka hapalika havio.
Yoni 6:4
Atupale hanea avona Matiu 26:2 vakayeka hapalika havio.
Yoni 7:22
Atupale hanea avona Luku 2:21 vakayeka hapalika havio.
Yoni 11:27
Atupale hanea avona Matiu 1:16 vakayeka hapalika havio.
Yoni 12:31
Atupale hanea avona Matiu 4:10 vakayeka hapalika havio.
Yoni 12:32
“Navalesaga hugahae.” huno hu-mainea kemo aepaahena Yisasia mage huno hu-maine “Haenagaa veamoya nagaila alisaga huya yafaga yosale nili nehaeya nasaisagena falisugeno haenagaa Anumaya Kotia navalesaga huno ikapinaga natenagena maigahue.” huno hu-maine. Na avona eteka vakayeka mani kea Filipai 2:9-11 hapalika havio Yisasia nani tole yafeene hu-maine.
Yoni 13:1
Atupale hanea avona Matiu 26:2 vakayeka hapalika havio.
Yoni 18:3
Atupale hanea avona Matiu 8:4 vakayeka hapalika havio.
Yoni 18:15
Atupale hanea avona Saimoni Pitaene umainea kanoa Yonia agaiahe hu-maine. Augafa alino haisia yafena ohaigeno agaia agia aye falote ohune.
Yoni 18:31,32
Atupale hanea avona Maki 15:1 vakayeka hapalika havio.
Aposolo 1:1,2
Atupale hanea avona Maki 3:14 vakayeka hapalika havio.
Aposolo 3:25
Hagelafi latenea kema hiana tole kanolatamogania tokaeana “Tamage hutaa naa kavala hugahue.” huteana anaya oami aami nehaa agima hanea kehe hu-maine. Anumaya Kotia veafe hau hu-mateno hamamaesia yafe nayona Apalahamufena “Kagai kaginagomoya nagai anaga maigahae. Naama hisagetahena kanaleya huta ai-lokaeta maigahune.” huno huteno alino hagelafi-mate kema hama-paigeya Ol Tesatameni nayo avopina kae-malenayane. Nagi Yisasima falino miya hu-latenea kanafina haegafama alino hagelafi-latenea kemoa falote hu-maine. Na avopi eteka vakayeka Mk. 14:24; Hi. 8:8-13; Hi. 12:24 hapalika havio.
Aposolo 5:3
Atupale hanea avona vakayeka Matiu 4:10 ago.
Aposolo 5:34
Poloa aguama Anumayamona oaminea kanafina Kamelielia agaila huge velige hau-maine. Na avopi eteka vakayeka Ap. 22:3 hapalika havio.
Aposolo 7:58
Soloe kanomona nago agia Poloe. Yuta veamogami kefina Soloe huya ayageno Kaliki kefina Poloe huya aye-mainayane. Mani avopina Yuta veanene mainea kanafina agia Soloe huno kae-maleneanagi Kaliki veanenema maiya kanafina agia Poloe huya aye mainae.
Aposolo 16:6
Atupale hanea avopi 2 Timoti 1:15 ago.
Aposolo 16:37
Ani kanafina ala kava vayala Lomu vaya mainayane. Alu kote alu kotela kamema nehaya vayamogamina amakaseya ala vaya maineya kava neyagaiyane. Ani yafe mukia veamogami amakia Lomu kotega hanesie huya amakesa havimainae. Kava kanomona amamefe malenesaya miya amisageno Lomu veane-lafana mainae huno hu-mategahie. Polona nefaa Yuta kano maineanagino mone hageno amaminegeya “Lomu kotega kagia hanea kano mainane.” huya hu-tenae. Hu-tegeno Poloa nefaa Lomu kano maineafe Poloa ania huno Lomu kano-lafana hapae-maine. Kava vayamoya Lomu veafena hu haviya hu oamatenae. Ani yafe Poloa “Taagaya Lomu kanola mainoe.” huno hu-maine.
Aposolo 22:25,26
Atupale hanea avona vakayeka Aposolo 16:37 ago.
Aposolo 23:6
Atupale hanea avona vakayeka Matiu 3:7 ago.
Lomu 1:16
Yuta veafema humainea atupale hanea avona vakayeka Matiu 2:2 ago.
Lomu 2:25
Atupale hanea avona vakayeka Luku 2:21 ago.
Lomu 8:29
“Anumaya Kotina hagote nafaneaema.” huya hayana veamoyama nafanema neataya augafa kavala falote hunegi Yisasia Anumaya Kotiene ikapinaga maige maige huno mainea kanohe nehae. Anumaya Kotia hu-tegeno ma mopafi elavino eaamo me faliteno heti-maine. Yisasia yage kanoa hagote kanogeno neputimo kana huno maine.
Lomu 9:33
Yelusalemua Saiyoni agoyale hane. Yuta veamogami ala kumaami haneanagiya nagoa kanafina Yuta veafena “Saiyoni veane mainae” huya hu-mainae.
1 Kolini 7:21,22
Miya oali aliya veala nofipi mainaya vea kana hu-mainae. Kuafenoamima hanea veamoya amakaiami miyateti veala agola miya hu-malageno ani aliya kanomoa miyana oalino mukia kanafina agaiama haiya kavala ohune. Mopaalega ouno afaluamona mo noageane. Miya oali aliya veamoya nafaneamima amatayana ani nafaneyagaenena miya oali aliya veane mainayane.
1 Kolini 11:4
Kolini veamoya mage huya hu-mainayane “Ma mopafi kanomo kava hu-latene.” huya hu-mainaya yafe amanutela aiso hu-mainae. Ani yafena Poloa “Anumayamo kema hu-haletama hisaya kanafina ma mopafi vayamoya yagai otatenagi Anumayamoa agaiage yagai-latene hutama hisayafene hutama tamanutela aiso ohiho huno hu-maine.
1 Kolini 11:5,6
Kolini anemoya amanutela aiso hu-lineya “Anautimo aiyafinaga mainone.” huya hu-mainayane. Kolinia kumai ane munanemoya mukia kanafina amayolagefa mukia laga hu-talenayanagino Poloa ani yafe mani kea hu-maine.
2 Kolini 4:4
Atupale hanea avona vakayeka Matiu 4:10 ago.
2 Kolini 11:22
Hipalu veafena atupale hanea avona vakayeka Matiu 2:2 ago.
Kalesia 5:2
Atupale hanea avona vakayeka Luku 2:21 ago.
Efesusi 2:2
Atupale hanea avona vakayeka Matiu 4:10 ago.
Efesusi 6:5
Atupale hanea avona vakayeka 1 Kolini 7:21,22 ago.
Kolosi 1:15
Atupale hanea avona vakayeka Lomu 8:29 ago.
Kolosi 3:22
Atupale hanea avona vakayeka 1 Kolini 7:21,22 ago.
2 Timoti 1:15
Tagaya meni “Esia kotegaema.” huta nehavunana ala mopahe hu-mainonagi Poloa Esia veapi kea kea hu-maineana Esia nago atupaa hanea kofe hu-maine. Nayona ani kotegahena “Osi Esiagae.” huya agia aye-mainae. Menia mage huta ani komo agia neayone Tekie huta nehune. Poloma mainea kanafina Lomu Kamani veamoya mukia ani kotegaene kava hu-mainayane. Poloa kema hu-maineana anima osi Esiama mainaya veafe hu-maine. Mama hanea kea Aposolo avopi hanegi vakayeka ago.
Hipalu 1:6
Atupale hanea avona vakayeka Lomu 8:29 ago.
Hipalu 3:1
Atupale hanea avona vakayeka Matiu 8:4 ago.
Hipalu 8:8-13
Atupale hanea avona vakayeka Aposolo 3:25 ago.
Hipalu 11:28
Atupale hanea avona vakayeka Matiu 26:2 ago.
1 Pita 2:6
Atupale hanea avona vakayeka Lomu 9:33 ago.
1 Pita 2:18
Atupale hanea avona vakayeka 1 Kolini 7:21,22 ago.
1 Pita 5:13
Papilonia kumafena Pitaa huno hiana Lomu veafe avame ke huno Papilonia kumale huno hu-maine. Pitama mainea kanafina Lomu veamoya nayoma Papilonia veamoyama hu-mainaya augafa kava huya kefo yana maiya hageno hu-maine.
Leveleseni 2:10
Tenia (10) kanaema huno hu-maineana avame ke hu-maine. Aupa kanafi Anumayamoma amakua aminaya veala kame lagiya kae-mategahae huno nehunofe tenia (10) kanae huno hu-maine.
Leveleseni 8:3
Atupale hanea avona vakayeka Matiu 23:18 ago.
Leveleseni 11:1-2
Anumaya Kotina mono nomaaema hiana Yisasina amakua amitafa hu-mainaya veafe avame kea hu-maleno hu-maine. Yisasi kema nohaviya veamoya malaga maineya Yisasina amakuama amitafa hu-mainaya veanea kame hu-mategahe nehae.
Leveleseni 13:11
Nagola alu afai afuema hiana havige huno aunema laga nehia kanohe hu-maine. Na avona vakayeka eteka Leveleseni 16:13 hapalika havio.
Leveleseni 14:1
Atupale hanea avona vakayeka Lomu 9:33 ago.
Leveleseni 16:13
Anima havigeyama nehia aune kanohena alu afai afuma huya haya kanohe hu-maine. Na avona vakayeka eteka Lev. 13:11 hapalika havio.
Leveleseni 16:19
Nagoa Anumayamona amakuama aminaya veamoya maa amakesa havimainae. “Papilonia kumamoa Lomu komo ame kana hu-maine.” huya hu-mainae. Pitaa mani kea avame ke huno Lomu veafe Papilonia veane huno hu-maine. Na avona vakayeka eteka 1 Pita 5:13 hapalika havio. Nagoa veala Papilonia mukia alu kote alu kotega Kalaisiene agai kema nehaviya veanene kamea hu neamataya veane mainae huya hu-mainae. Haenagaa Anumaya Kotia aniama nehaya veala alino haviya hu-mategahie. Na avona vakayeka eteka Lev. 17 ene 18 ene hapalika havio. Etenoma esiana agaila amakuama aminesaya veaneage me mavaleno visiaamo kanaleya huya ofalisaya kumatela haiya Kalaisiene nagopi mo lokaeya agola maige maige huya maigahae.
Leveleseni 17:2
Veamoya kumaima nehae huyama hayana Anumayamona akave omaleya ma mopafi yafekeya haviya akave nemalaya yafe hu-maine. Anumaya Koti kema atalenaya yamoa maa hu-maine aneamima amataleya ute ete hayaamoya kumai anema amavayu nehaya avamete kava hu-maine huno hu-maine.
Leveleseni 19:7
Sipi sipi nafanema hiana Kalaisife hu-maine. A aligahie hunoma hu-maineana ani anea mukia Yisasina amakuama amitafa hu-mainaya veafe hu-maine. Haenagaa Kalaisima esia kanafina amakaya ve alave huya maigahae huno hu-maine.