^
MATAIOO
Yisuna akeeku akaaku marusa.
Yisufa kambiqoo ufafa.
Suani oosanaindari anu fasiqausa.
Eeroodeena asaukukiqari Isipa maqusai sandanau.
Eeroodeefa faiqiuqaindi rutukinau.
Isipa maqusaindari oonurandee aninau.
Yoohaneefa nammari nimimarufa qimannimi ufana.
Yisufa nammari maroo ufafa.
Sadannafa Yisuna amanufafa.
Yisufa narí saika oosana aroo ufafa.
Noodaanna maree marusa naaroo ufafa.
Kariree maqannaasa aurirausa andeeqannisoo ufafa.
Amuaqunamusaa maridanoo qimannimu ufafa.
Anoona asasirafa.
Ooruku anoona faqa kaaqa qarana faqa mi ufafa.
Mooseena sandufa kooroou ufafa.
Aanoo iranara Yisufa qimannimu ufafa.
Faiqí anaasee ummuarira ufa.
Faiqí anaasee minnisara ufa.
Ufa rukiarana faqa nimana aqiqaranara faqa mi ufafa.
Akiaqara akiaqara qira ufa.
Namuqaara sia fidiaqaaiani, nimuqusiani.
Amuqusinana qumee nimira ufa.
Innaaru qira ufa oosana iroo ufafa.
Aararee marina innaaru qira oosana mi ufafa.
Oosana oosana qumiasana innaarunai kai afeedira ufa.
Afu afaaqa qoomarafoora maridanoo.
Nifaaqasaaqaraa ainainara indee indee irana qaoo qira ufa.
Niqoonausa fifau nimanira oosanara qaoo qira ufa.
Sarauqimaria ainainara innaaru qinanoo amiannoo mi ufafa.
Tiqeera kooqiara faqa firaa kooqiara faqa minara qirafa.
Unna amaana ufa qimariasa oosana qira ufa.
Fifau Yisunara karaambaiqee qimariana.
Qaara maqara quandara ufa.
Yisufa nariara Anutufara foora qimannimi ufafa.
Yisufa karoora arimaru fasiqana andeeqanau.
Roomma maqannaa Saideena ainainira faiqi andeeqoo ufafa.
Yisufa faiqí anaasee moomoo andeeqannimaqoo ufafa.
Yisuna faqa fifandinausara maa ufana qinau.
Yisufa ufai faqa nammari faqa qaoo qufanoo taikanau.
Faiqí aunduraindaraa afaannauqa niqiqoofaqa kuarauqa naundurai keeqaqau.
Yisufa aiku asauku pipisaaqa usirana andeeqa aisanau.
Mataioona aaroofanoo Yisuna faqa finau.
Naarara maridaqa innaaruqira oosanara irammiriqau.
Yuda maqannaa uriqararana araamuna andeeqaisanau. Kisaaqandaika imaru anaasee Yisuna qamunna ati auqanau.
Nifu qimbaraqanda andeeqannisanau.
Ufa ititarana ufa rakeemma aisanau.
Maqusa maqusa nidanoo Anutuna ququsara qimanniminau.
Qisaukuqara taikasee qiku qaaraqanda marasee naaramammareembinau.
Yisufa niqiqoofaqa maqusa maqusa qimannimiqa fiqau.
Yisuna ufasaara narirana faqa rumbarana faqa kambiqaani fee ufa.
Sia nifaaqa arimariasara rufiaaqee ufafa.
Yisunara faiqí nifusaa kooroo imariasara qinau.
Asooarafa sia mariannoo aanoo irafa mariannoo.
Niqoonausara nimuqusimariana akiaqara Anutufa quqannimaqaannoo.
Yoohaneefa nammari nimimarufa nári faiqi namu Yisufinnai niqiqanau.
Qaara maqusanaasa sia ufa irimarunara niqinau.
Naundura asooarana faqa idooarana faqa nimiraree qinau.
Nári amaanasaa Yisuna faiqi namu sakuma ruqoosasee naqau.
Nári amaanasaa asauku sufirana andeeqanau.
Anutufa rusadeesamumasee maroo fasiqanara qidanoo.
Unnaqimaseeqa Beeraseeburanannai afaanna afaqaidee qiqau.
Faiqí ufa fannoo naundurakinaa oosana kooroo idanoo.
Yisunara misa faiqí sia amana auqaaqaa ira ainaina auqaina qafaa.
Faiqí naundurakinaa afaanna oonu aqoonausa nifiqamareenoo kaiqaa ani keeqanau.
Narí ufa irimarusara qini qinausa qikaqaafasaa fee qinau.
Qaqama aaqasoofanoo kambiqoonara qinau.
Yisufa narí quandara ufa oosana narí faiqi namu qimanniminau.
Yisufa aaqee maru qaqamara oosana kooroo inau.
Namuqaa moona afuqaki manda qaqama aaqee marunara qinau.
Yisufa kaqikaa qaqama kikiqammusinau.
Yisufa ooruku anoona kikiqammusinau.
Yisuna ufa mina kikiqa usira ufa oosana.
Yisufa manda qaqama kikiqa usira ufa oosana kooroo inau.
Koorakinaa maqa feefaurira ufa quandara ufa.
Oonda feefaurimaruna quandara ufa.
Noodaanna reemaria rainara quandara ufa.
Ooqeenaa anoona ufa faqa fuka ufa faqa mina akoofasara qinau.
Nasareetee maqannaasa Yisunara nikooqanau.
Eeroodeefa Yoohaneena akiaqa tuqinau.
Yisufa feemu faqa noodaanna faqa moomoosa niminau.
Yisufa nammari amuaqumau aiku ramasee finau.
Keeneesareeta maqannaasa aurirausa andeeqannisanau.
Sia nisaauqirai narana noonara ufa kambiqanau.
Nookiqari urimari mandufafa faiqí putaamma nimaqaidanoo.
Anaasee moo fannoo narí araamunara andeeqaqisaanifee qimaseenoo sandanainai qimarinau.
Yisufa moomoo aurirausa andeeqannisanau.
Faiqí anaasee kafaa moomoosa narana niminau.
Yisufa faiqí sia amana auqaaqaa ira ainainara qaoo qinau.
Unna ufara manda ooruku anoonara foora eerairiaqa.
Peetooroofa Anutuna asauku mundiranara koorooinau.
Yisufa narí kuquaninnanara kooroo inau.
Aaqanasaa Yisuna afaaqa mookinoo kaaqa qamaqinau.
Yisufa qumureenoo kumaaraa aunduraki afaanna maruna afaqanau.
Yisufa kafaa narí kuquaninnanara qimanniminau.
Amaana maqa takisa nimimariana noodaanna ookinaana marasee niminau.
Faiqi aanaaqiara maqi reendeenirafa innaaruna ququsaki uriqararafa mariannoo.
Yisuna mandaaqa saannanakinaana faiqi aanaaqi mandainainaki quqasainafa numoo mariannoo.
Sipsipa aanaaqi auianoo mari quandara ufa.
Ani akaqaafasaa ani mandaikammamaqaina ufafa.
Moo ainainara Anutunara innaaru qinanoo amiannoo.
Mandainainira faiqiara quandara ufa.
Yisufa faiqí anaasee nariara nariara minnisaranara qimanniminau.
Yisufa faiqi aanaaqiuqa nifaaqooqa qinau.
Ainainafaqaa kumaaraa innaaruna aanara iranau.
Ainaina faqaafa afaaramaseenoo ainainira faiqiuqa nimu quandara ufana.
Yisufa qaaramookufanoo narí kuquaninnanara qimanniminau.
Yameesa Yoohaneesa ninoofa Yisuna irammirinau.
Yisufa qaaraqanda nifu qimbaraqanda andeeqannisanau.
Yisufa doonkisaa Yeerusaree maqusai ooru finau.
Amaana maqaki keeqafinoo mandainainauqa niqiqanau.
Yisufa faafisa fooqaa saqari aqufanoo aadanusinau.
Yisunara yafee ani aqiqeenoo fee qimasee irammirinau.
Faiqí moo mina amaakuqandara quandarufa.
Uainna qaqamasaa ufaasu rakisimariasa quandara ufa.
Faiqí uriqararafa narí amaaku amundara qoomaqa quandara ufa.
Takisa munnimma kaamanna nimira ufa.
Kuqiranakiqari findifuanninanara iraqau.
Aiqama sandufakiqari uriqarara sandufa kooroo inau.
Asauku mundirafa Dafidina ati marunara qimanniminau.
Mooseena sandufa akoofasauqa mandoosanara eerairiaqee qinau.
Mooseena sandufa akoofasauqa aaraikira ufa oosanara niqinau.
Mooseena sandufa akoofasauqa naruaninnanara koorooinau.
Yisufa Yeerusaree maqannaasara amuqusimarinau.
Yisufa Yeerusaree amaana maqa rapee ianinnanara qimanniminau.
Kasooqaqee kambiqaaninna deedeepa oosanara qimanniminau.
Kaaqa fidiaqaa imari manda ainainara Yeerusaree amaana maqaki kambiqaaninnanara aaquqimannimaqanau.
Faiqí nimaaku innaarunaindari qumuaninnanara qimanniminau.
Saqari amanee ammuni quandara ufa.
Sia moo fannoo mifa qumuaninna faasaanara iridanoo.
Andeeqasee ainainasaa rakisimari fasiqanara quandara ufa.
Qisaukuqara taikasee maanaaqauqa misara quandara ufa.
Qaaramoo ainainira fasiqauqa misa quandara ufa.
Taikara faasaana ufa irira faasaana mi ufana.
Yisuna ariraree qimasee ufa tipundaariqau.
Anaasee moo fannoo Yisuna fadameena adiamaqanau.
Yudasifa munnimmara rumammareenoo Yisuna uqeeqararee qinau.
Ainnaaqarara qoomaqa sakasee naqau.
Yisufa aafaqa oosana arasee noo ufafa.
Yisufa Peetooroofa qaoo qianinnanara qinau.
Yisufa Keetaseemanee saqamaki innaaru qinau.
Misa Yisuna qumaraqau.
Kaiafasana maaqaki misauqa Yisuna iree mariqau.
Peetooroofa Yisunara qaoo ufa.
Yisuna afiqammaree Piratoofunnai fiqau.
Yudasifa narí ataakiroo ufana.
Piratoofa Yisuna iroo ufafa.
Piratoofa innee Yisuna aruaqee qu ufafa.
Sundiauqa Yisuna amukafaqaa qa fee afisuamaqaqau.
Yisuna aunirira saqarisaa ariqau.
Yisufa kuqu ufafa.
Yisuna ooni aamaraki akundoo ufafa.
Firisuaiqauqa Yisuna madikasaa rakisiu ufafa.
Yisufa kuqiranakiqari findifu ufafa.
Yisuna madikasaa rakisiusa findifunara qumeeraqau.
Yisufa narí faiqi namu nifusaa kooroo inau.