^
FOLOVA
Yaubada Iesu i vagavaia i naweni abame.
Tamu tomogo Iudasa tutulina.
ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina yana mai.
Fita yana lauꞌage.
ꞌAilaꞌa bwaikina i vetumagana Iesu ꞌwaineye.
Iesu ꞌana tovetumaganavo yadi sauluva.
Tomogo ꞌagena sinunumina i veꞌatumai.
Fita yana lauꞌage vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye.
Fita wata Ioni i tovoi Kaniselo matadie.
Tovetumaganavo i veluꞌui Yaubada ꞌwaineye.
Kukuayega i veveꞌivaivaita.
Ananaiasi wata Safaila yadi vekali.
Tomataꞌaulelevo toviga fuedi i ꞌiveꞌatumaidi.
Tomataꞌaulelevo i ꞌiveꞌavinidi.
Gamelieli enavo i talabodedi.
Toꞌaivaita ꞌadi 7 i venuaꞌivinedi.
Sitiveni ꞌana ꞌiveꞌavina.
Sitiveni yana vonayavuga.
Sitiveni i veifufu me Diu yadi souyagi faifaina.
Sitiveni i veifufu me Isileli yadi
dumweꞌai faifaina.
Sitiveni i lukileuya.
Keliso yana ꞌAilaꞌa vita bwaikina i veluagai bega i yavula.
Filifi i lauꞌage Samelia ꞌwaineye.
Filifi wata toꞌedakumeta Itiofia ꞌwainega.
Saulo yana nuavilana.
Saulo i lauꞌage Damasiko ꞌwaineye.
Saulo Ielusalema nageneye.
Fita tomogo bwalobwalokona i ꞌiveꞌatumaia.
Vavine wafawafadi Fita i sivetovoidi.
Anelose i souyeni Konilio ꞌwaineye.
Fita ꞌwa da vo i da ꞌenoneganega.
Fita i nago Konilio yana vanuga.
Fita yana veifufu.
Tomotoga taunidi kebu Diu, ꞌAnuꞌanunu ꞌAtumaina i agedi.
Fita yana luꞌivona Ielusalema ꞌwaineye.
Keliso yana ꞌAilaꞌa Anitioki ꞌwaineye.
Banabasa i nago Saulo i vagavaia yana toꞌaivaita.
Kini Elodi veviga i ꞌivebwaiki tovetumaganavo ꞌwaidie.
Fita i souyeni vanuga ꞌeba yogona ꞌwainega.
Tovetumaganavo kebu i da vetumagana Fita i souyeniga faifaina.
Elodi i wafa.
Faulo yana lauvivila i velamu.
Banabasa wata Saulo i nagoi Imula Saifilosi.
Faulo ma enavo i nagoi Anitioki ꞌawalawa Fisidia ꞌwaineye.
Faulo i lauꞌage ꞌada ꞌetoyavu faifaina.
Mali tomotoga taunidi kebu Diu i sosoana Iesu Valana faifaina.
Faulo wata Banabasa i lauꞌage Ikoniami.
Tomogo bwalobwalokona i veꞌatumai.
I viladi i nagoi Anitioki ꞌawalawa Silia ꞌwaineye.
Tovetumaganavo yadi toꞌedakumetavo i vaꞌauta Ielusalema.
Fita wata Iemesa i veifufu tovetumaganavo ꞌwaidie.
Lubulubu i kilumi mali tomotoga faifaidi.
Faulo yana lauvivila ꞌana veluga i velamu.
Timoti, Faulo, wata Sailasa taiadi i nagoi.
Faulo i ꞌenoneganega Tiloasi ꞌwaineye.
Lidia yadi vetumagana Filifai ꞌwaineye.
Faulo wata Sailasa i yogonidi Filifai ꞌwaineye.
Faulo ma iana ꞌadi toꞌisaveꞌavina i vetumagana Iesu ꞌwaineye.
Faulo ma enavo i nagoi Tesalonaika.
Faulo ma enavo igodi i da nikedi Belia ꞌwaineye.
Faulo i ve Adeni ꞌwaineye.
Faulo ma enavo i nagoi Kolinita.
Gabemani Faulo i ꞌivaiseni.
Faulo i vilai i nago Anitioki.
Faulo yana lauvivila ꞌana vetonu i velamu.
Faulo i lauꞌage Efeso ꞌwaineye.
Sikiva natunavo igodi nuanuadi i na vona yaiaina i na ꞌawaꞌaꞌidi.
Me Efeso i daba Faulo faifaina.
Faulo ma enavo i nagoi Masidonia wata Gulisi.
Faulo tovetumaganavo i fogedi Tiloasi ꞌwaineye.
Tiloasi ꞌwainega i nagoi Milito.
Faulo i ꞌalanuaidi Efeso ꞌana toꞌedakumetavo ꞌauꞌauveadi.
Faulo i nago Ielusalema.
Faulo i nago Iemesa i ꞌiseni.
Me Diu Faulo i ꞌiveꞌavini vanuga ꞌeba veluꞌui ꞌwaineye.
Faulo i vonayavuga ꞌailaꞌa matadie.
Faulo yana nuavilana Iesu ꞌwaineye i veifufuyeni.
ꞌAuvea Faulo i venuaꞌivineni i na lauꞌage mali tomotoga ꞌwaidie.
Faulo tamu Loma ꞌana tomotoga bega kebu i da fitali.
Faulo i vonayavuga Kaniselo matadie.
Diu nuanuadi Faulo i na luvewafai.
Faulo i tovoi Filikesa mataneye.
Me Diu Faulo i vevitai.
Faulo i vonayavuga Filikesa mataneye.
Faulo i veifufu Filikesa ma yana vavine matadie.
Faulo nuanuana i na vonayavuga Loma yadi toveimea bwaikaotogina mataneye.
Fesito i veifufu Akalifa taiadi Faulo faifaina.
Faulo i tovoi Akalifa ma novuna matadie.
Faulo i veifufu Akalifa mataneye.
Faulo yana nuavilana i veifufuyeni.
Faulo yana folova Iesu faifaina i veifufuyeni.
Faulo i dodoga i nunago Loma.
Kaukau wata yagina waka i beweni.
Waka saiꞌafo i leꞌwa balabala lilivaneye.
Waka i tula.
Faulo ma enavo Imula Melita ꞌwaineye.
Melita ꞌwainega Faulo ma enavo i tauya i na
nagoi Loma.
Faulo i leꞌwa Loma.