^
1 SA:MIUELE
1 Sa:miuele
Elega:ina amola ea Sosogo da Siailou Moilaiga Esalu
Ha:na amola Ilai
Sa:miuele ea Lalelegei amola Godema Mogili Gagai
Ha:na ea Sia:ne Gadosu
Ilai Egefela
Sa:miuele da Siailou Moilaiga Esalu
Ilai amola egefela
Ba:la:lusu Dunu da Ilai ea Sosogo Fi ilima Fa:no Misunu Hou Ema Olelei
Hina Gode da Sa:miuelema Doaga:i
Filisidini Dunu da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili Fedei
Ilai ea Bogoi
Finia:se ea Uda Didalo Bogoi
Gode E Gousa:su Sema Gagili da Filisidini Fi Dunu Ilia Soge Ganodini Dialu
Gode Ea Gousa:su Sema Gagili Da Buhagi
Gode Ea Gousa:su Sema Gagili da Gilia:de Yialimi Moilai bai bagadega Dialebe Ba:i
Sa:miuele da Isala:ili Fi Ouligisu
Isala:ili Dunu Ilia da hina bagade Lama:ne Adole Ba:i
Solo da Sa:miuele Gousa:i
Sa:miuele da Isala:ili Ouligisu Hamoma:ne, Solo Ea Dialuma Da:iya Susuligi Soga:sili, e Mogili Gagai
Solo Da hina bagade Hamoi Amo Odagia Ba:i
Solo da A:mone Fi Dunu Hasali
Sa:miuele Ea Asigi Sia:
Isala:ili Dunu ilia Filisidini Dunuma Gegei
Yonada:ne Da Mae Beda:ne Gesa:i Hou Hamoi
Isala:ili Dunu da Filisidini dunu Hasali
Gegenanu Fa:no Doaga:i Hou
Solo da Isala:ili Soge Ouligisu amola ea Sosogo Fi ilia Hou
Isala:ili Dunu da A:malege Dunu ilima Gegei
Hina Gode da Solo ea hina bagade Hawa: Hamosu Hagai
Sa:miuele da Da:ibidi Isala:ili ilia hina bagade Hamoma:ne, Susuligi Sogagala:le, e Mogili Gagai
Da:ibidi da Solo ea Hawa: Hamonanu
Goulaia:de da Isala:ili Dunu Ema Gegema:ne Sia:i
Da:ibidi da Solo ea awalia Wa:i Fisisu amogai Madelai
Da:ibidi Da Goulaia:de Hasalasi
A:bena da Da:ibidi Soloma Oule Asi
Solo Da Da:ibidima Mudasu Hamoi
Da:ibidi Da Solo Ea Idiwi Lai
Solo Da Da:ibidi Fane Legemusa: Logo Hogosu
Yonada:ne da Da:ibidi Fidi
Da:ibidi Da Soloba:le Hobea:i
Gobele Salasu Dunu Huluane da Fane Legei Dagoi Ba:i
Da:ibidi da Giaila Moilai Gaga:i
Da:ibidi da Agolo Sogega Esalu
Da:ibidi da Solo Fane Legemu Logo Ba:i be Hame Fai
Sa:miuele ea Bogoi
Da:ibidi amola A:biga:ile
Da:ibidi da Bu Solo Fane Legemu Logo Ba:i be Hame Fai
Da:ibidi Da Filisidini Dunu Gilisili Esalu
Solo da Bosa:ga:su Udama Adole Ba:i
Filisidini Dunu da Da:ibidi Ilimagale Mae Gegema:ne Sia:i
Da:ibidi da A:malege Dunuma Gegei
Solo amola Egefelali da Bogoi