^
GADILI ASI
GADILI ASI
Isala:ili Dunu da Idibidi soge ganodini Se Bagade Nabi
Mousese da Midia:ne Sogega hobea:i
Gode da Mousese Misa:ne Wei
Gode da Musa: Hame Ba:su Hou Hamoma:ne Gasa Bagade amo Mousesema I
Mousese da Idibidi Sogega Buhagi
Mousese amola Elane da Idibidi hina bagade (Felou) amoma Fofada:i
Mousese da Hina Godema Da:i Dione Sia:i
Gode da Mousese Wei
Mousese amola Elane ela Sosogo Fi
Hina Gode da Mousese amola Elane elama Hamoma:ne Sia:i
Elane Ea Dagulu
Se Nabasu da Idibidi Dunuma Doaga:i
Guama
Mimini
Fane Bagohame Misi
Ohe Fi da Bogogia:i
Dului
Mugene (Anegagi gibu igi agoai hamoi)
Danuba:
Gasi Dunasi Bagade Ba:i
Mousese da Idibidi Magobo Mano Huluane da Bogoma:ne Sia:i
Baligisu
Agi Yisidi Hame Sali Nasu
Degabo Baligisu Lolo Nasu Hamoi
Idibidi Magobo Mano da Bogogia:i
Isala:ili Fi da Idibidi Soge Yolesi
Baligisu Hamoma:ne Sia:i
Magobo Mano amo Hina Godema Imunusa:, Mogili Gagale Ilegesu.
Agi Yisidi Hame Sali Lolo Nasu
Magobo Mano
Mumobi Mogomogoi amola Lalu Sawa: Mogomogoi
Maga:me Hano Wayabo Degei
Mousese ea Gesami Hea:su
Milia:me Ea Gesami Hea:su
Hano Gamogai
Isala:ili dunu da ‘ma:na’ amola Gowa:ili Sio Ba:i
Magufu Damana Fanoba, Hano Sa:i
Isala:ili Dunu da A:malege Dunu ilima Gegei
Yedelou da Mousesema Sofe Misi
Mousese da Fofada:su Ouligisu Dunu Ilegei
Isala:ili Dunu Fi da Sainai Goumia Esalu
Gode Ea Hamoma:ne Sia:i Nabuane Gala
Isala:ili Dunu Fi da Beda:i
Oloda Bi Hamoma:ne Sia:i
Udigili Hawa: Hamosu Dunu
Fasu Hou Sema
Lai Gebo Ouligisu Sema
Dabe Bu Imunu Sema
Moloidafa Hou Sema amola Godema Dawa:su Sema
Moloidafa Fofada:su Hou
Ode Fesu amola Eso Fesu
Lolo Nasu Gilisisu Bagade Udiana
Gode Ea Hahawane Fidisu amola Hamoma:ne Sia:i
Godema Gousa:su da Maga:mega Ilegei
Mousese da Sainai Goumia Esalu
Hina Gode da Dunu Ilia Hadigi Abula Diasu Hamoma:ne Liligi Ima:ne Sia:i
Gode Ea Gousa:su Sema Gagili
Godema Imunu Agi Ea Fafai
Gamali amola ea Bai
Gode Ea Abula Diasu Gaguma:ne Sia:i
Oloda
Gagoi amo Da:bena:gele Abula Diasu sisiga:le Gagomusa: Hamoma:ne Sia:i
Gamali Ouligisu Hou
Gobele Salasu Dunu Ilia Abula Salasu Liligi
Bidegi Gaga:su Abula
Gobele Salasu Dunu Ilia Abula Salasu Eno
Hina Gode da Elane amola egefelali, Gobele Salasu Hawa: Hamoma:ne Momogili gagama:ne Sia:i
Eso Huluane Gobele Iasu
Hina Gode da Oloda amoga Gabusiga: Manoma Gobesima:ne Sia:i
Hina Gode Ea Abula Diasu Su Lasu Hou
Ofodo Balasega Hamoi
Ligiagasu Susuligi
Gabusiga: Manoma
Hina Gode Ea Abula Diasu Hahamosu Dunu
Helefisu Eso - Sa:bade
Bulamagau Gawali Mano Gouliga Hamoi
Hina Gode da Isala:ili Dunu Sainai Goumi Yolesima:ne Sia:i
Hina Gode Ea Abula Diasu (Da:bena:gele)
Hina Gode da Ea Fi Dunu Sigi Esaloma:ne Ilegele Sia:i
Igi Gasui Aduna Eno Hamoi
Gousa:su Bu Hahamoi
Mousese da Sainai Goumiba:le Gudu Sa:i
Sa:bade Hamoma:ne Sia:i
Gode Ea Abula Diasu Hahawane Udigili Iasu Hamoma:ne Sia:i
Hina Gode Ea Hadigi Abula Diasu Liligi
Isala:ili Dunu da Ilia Hahawane Udigili Iasu Liligi Gaguli Misi
Ea Abula Diasu Gaguma:ne, Hina Gode da Hawa: Hamosu Dunu Ilegei
Isala:ili Dunu da Hahawane Udigili Iasu Liligi Bagohame Gaguli Misi
Ilia da Hina Gode Ea Abula Diasu Gagui
Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili Hamoi
Agi Godema Ima:ne ea Fafai
Gamali amola ea Bai
Bisa:liele da Oloda amoga Gabusiga: Manoma Gobesima:ne Hamoi
E da Ilegesu Susuligi amola Gabusiga: Manoma Hamoi
Gobele Salasu Oloda
Balase Dodofesu Ofodo Hamoi
E da Gagoi amo Da:bena:gele Abula Diasu sisiga:le Gagomusa: Hamoi
Ouli Liligi Amoga ilia da Hina Gode Ea Abula Diasu Liligi Hahamosu
Ilia da Gobele Salasu Dunu Ilia Abula Salasu Liligi Hamoi
Bidegi Gaga:su Abula Hamoi
Ilia da Gobele salasu dunu Ilia Salasu Eno Hamoi
Hawa: Hamosu Huluane Hamoi Dagoi Ba:i
Mousese da Hina Gode Ea Hadigi Abula Diasu amola Liligi Huluane Hahamone, Godema Momodale Ligiagai
Mumobi da Hina Gode Ea Abula Diasu Dedeboi