^
JOP
Jop i painim taim nogut
(Sapta 1-3)
God na Satan i toktok long pasin bilong Jop
Satan i traim Jop namba wan taim
Satan i traim Jop namba 2 taim
Tripela pren bilong Jop i kam lukim em
Jop i tok nogut long de mama i bin karim em
Namba wan tok bilong Elifas
(Sapta 4-5)
God i save helpim ol stretpela man na daunim ol man nogut
I no gat wanpela man i no gat asua long ai bilong God
Long taim nogut God bai i was long yu
Jop i bekim tok bilong Elifas
(Sapta 6-7)
Jop i pilim bikpela hevi yet
Jop i autim wari bilong en long God
Namba wan tok bilong Elifas
(Sapta 8)
Ol man nogut bai i no i stap longpela taim
Jop i bekim tok bilong Bildat
(Sapta 9-10)
Jop i laik stretim tok wantaim God
Jop i les pinis long laip bilong en
Jop i bekim tok bilong Bildat
(Sapta 11)
Jop i mas tanim bel na God bai i marimari long en
Jop i bekim tok bilong Sofar
(Sapta 12-14)
Jop i les pinis long toktok bilong ol pren
Maski God i kilim em i dai, Jop i no pret long toktok
Jop i bekim tok bilong Bildat
(Sapta 15)
Ol man nogut bai i kisim pe nogut
Jop i bekim tok bilong Elifas
(Sapta 16-17)
Jop i tok, God i mekim nogut long em, tasol em i askim God long helpim em
Namba 2 tok bilong Bildat
(Sapta 18)
God i save mekim save tru long ol man nogut
Jop i bekim tok bilong Bildat
(Sapta 19)
Jop i bagarap olgeta na i stap wanpis tru
Namba 2 tok bilong Sofar
(Sapta 20)
Ol man nogut bai i stap gut sotpela taim tasol
Jop i bekim tok bilong Sofar
(Sapta 21)
Ol man nogut i gat gutpela sindaun
Namba 3 tok bilong Elifas
(Sapta 22)
Sapos Jop i tanim bel, orait God bai i mekim gut tru long em
Jop i bekim tok bilong Elifas
(Sapta 23-24)
Jop em inap winim kot bilong God
Jop i ting, God i no mekim stretpela pasin
Namba 3 tok bilong Bildat
(Sapta 25)
Yumi man i samting nating long ai bilong God
Jop i bekim tok bilong ol pren bilong en
(Sapta 26-31)
Strong bilong God i winim tru save na tingting bilong yumi
Jop i tok strong long em i no bin mekim rong
Bai yumi painim gutpela tingting na save long wanem hap?
Jop i tingim bek gutpela taim bilong em bipo
Jop i tok long ol hevi i kamap long en
Jop i tok long em i no bin mekim sin
Elihu i toktok long Jop wantaim ol pren bilong en
(Sapta 32-37)
Elihu i pilim olsem em i mas toktok
Elihu i tok long pasin God i save mekim bilong stretim ol man
Jop i rong long tok pait long God
Elihu i krosim Jop long ol kranki tok bilong en
God i save givim hevi long yumi bilong stretim pasin bilong yumi
Save na strong bilong God i antap tru
Bikpela i bekim tok bilong Jop
(Sapta 38-39)
Ol samting God i wokim i winim save bilong Jop
Husat i bin givim save long ol animal na ol pisin?
Jop i tok long God
(Sapta 40.3-5)
Jop i no inap bekim ol askim bilong God
God i tok moa long Jop
(Sapta 40.6—41.34)
God i tokim Jop long kisim ples bilong en
God tasol inap bosim strongpela hipopotamus
Pukpuk masalai i stap olsem king bilong olgeta animal
Jop i bekim tok bilong Bikpela
(Sapta 42.1-6)
Jop i sem na i tanim bel
Bikpela i tok long ol pren bilong Jop
(Sapta 42.7-9)
Bikpela i krosim tripela pren bilong Jop
God i mekim gut tru long Jop
(Sapta 42.10-17)
Bikpela i mekim Jop i stap gut gen