^
Jenɨzɨzɨ
Gotɨyai yuyangɨ wakyaakesɨ.
Gotɨyai aꞌmweraavɨ yavɨkaryaaꞌ.
Aꞌmwera kayaaꞌnanyabwi yaaꞌ.
Kenɨ Aivelɨmɨ tamakyaaꞌ.
Ataamɨmɨre kaimɨraayara kwala naanga yɨrɨyaaꞌ.
Aꞌmwera kayaaꞌna yadɨvɨsara mwalyaaꞌ.
Nowaai sɨpɨyaꞌ yavɨkaryaaꞌ.
Kwaakevakɨ yunebanna aalɨbunya dɨꞌnaꞌna yaaꞌ.
Aalya naangeꞌ miꞌnanyɨra.
Gotɨyai Nowaarɨ kɨwɨnyaꞌ wɨjaaꞌ.
Nowaai aalya waainɨyaꞌ nyaaꞌ.
Nowaai gavere aꞌmwe aꞌmwera kwala naanga yɨrɨyaaꞌ.
Aꞌmwera anga saamɨnaangeꞌ Baivelɨ mɨjayeꞌmwagamamilaawɨyaaꞌ.
Samɨmɨrera kwala naanga yɨmaꞌnyaaꞌ.
Gotɨyai Evɨramɨmɨ wɨdasabyaaꞌ.
Evɨramɨ Kwaaka Yɨzɨpɨna yagalaawɨna yaka ayɨna byaaꞌ.
Lotɨ Evɨramɨmɨ yagalyaꞌmaꞌna yaaꞌ.
Evɨramɨ Lotɨmɨ padaihasamaaꞌna yaaꞌ.
Melɨkɨzɨthekɨ Evɨramɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨjaaꞌ.
Gotɨyai Evɨramɨmɨ yagaaihɨwɨnyaꞌ wɨjaaꞌ.
Saraayavɨre wɨdaayadeꞌ kaimɨraayai mɨlyaaꞌ.
Evɨramɨ gannya kɨlaakejɨkɨ gurya daꞌnyaaꞌ.
Ejelɨya daraai dai Evɨraamɨmɨ angirɨꞌmaata yaaꞌ.
Evɨraamɨ Sothomɨ mwaalyaraavɨna malaꞌna marejaaꞌ.
Sothomɨ Gamora kayaaka yɨgalakyaaꞌ.
Lotɨmɨre Taayawaai Mawaavɨrɨjɨ Amonɨmɨjɨ mɨlyei.
Evɨraamɨ Avimɨlekɨmɨ kwaasɨ wɨjaaꞌ.
Seraaꞌ Aazakɨmɨ mɨlyaaꞌ.
Evɨraamɨ Ehaasɨ Yɨzɨmelɨjɨ sawaarɨ wɨdasaaꞌ.
Evɨraamɨ Avimɨlekɨ “Nyaꞌmweigɨ,” dɨnyei.
Gotɨyai Evɨraamɨmɨ wɨjaaꞌ “Aazakɨmɨ nyɨjaamo!”
Seraaꞌ balyaaꞌ.
Aazakɨ aꞌmweꞌ maryaaꞌ.
Evɨraamɨ Keturaayavɨ kwala maryaaꞌ.
Evɨraamɨ balɨna yaaꞌ.
Yɨzɨmelɨ balɨna yaaꞌ.
Revekaaꞌ Jaikopɨjɨ Yɨzolyɨ saraarɨ mɨlyaaꞌ.
Sɨraangei Yɨzoi mubyaꞌna “Gɨmɨ sɨraangeigɨnyɨra,” wɨjaaꞌ.
Kwaaka Pɨlɨzɨtɨya mwaaidɨꞌnyɨ Gotɨyai Aazakɨmɨ tewaanna yaaꞌ.
Aazakɨ aalɨbunya lɨkyaaꞌ.
Yɨzoi aꞌmwe Etɨyawaarɨ maryaaꞌ.
Aazakɨ Jaikopɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ wɨjaaꞌ.
Yɨzoi dara wɨꞌnyaakeꞌ “Aazakɨ Jaikopɨmɨ yagaala tewaanyaꞌ duthɨvanɨka!”
Aazakɨ Jaikopɨmɨ Aaranɨ angewɨnna wɨdasaaꞌ.
Yɨzoi aꞌmwe pɨrɨsɨ maryaaꞌ.
Betelɨ Jaikopɨ waja yaꞌnyaaꞌ.
Jaikopɨ “Aꞌmwe maarɨma!” daka Rasalavɨna Lɨyaavɨna Laivanɨmɨne wawɨnya yaaꞌ.
Jaikopɨmɨre aꞌmwewaai kaimɨraaya mɨlyei.
Jaikopɨmɨre jɨlɨkyaawarya kwala naanga yɨmaꞌnyaaꞌ.
Jaikopɨ Laivanɨmɨna lɨkaanya wɨyaaꞌ.
Laivanɨ Jaikopɨmɨ mɨdɨnyaaꞌ.
Jaikopɨjɨ Laivanɨjɨ saraai “Nyaꞌmwei,” dɨnyei.
Jaikopɨ daka “Gara yɨjɨwana Yɨzoi nyanganadeꞌna?” kaanna wɨyaaꞌ.
Kwaaka Penɨyalɨ saba Jaikopɨ ata sɨvɨla galalɨmwanna yaaꞌ.
Jaikopɨ Yɨzoryabanna yɨꞌmavaawɨna yaaꞌ.
Daainavɨre gyaꞌmwera angeba Sekɨmɨ kayaaka yɨgalyaaꞌ.
Betelɨ saba Gotɨyai Jaikopɨmɨna tewaanna yaaꞌ.
Jaikopɨmɨ kale wɨyaaꞌ.
Yɨzoi Yɨthomɨyaraavɨ kuvɨnɨmaangei yɨmaꞌnyaaꞌ.
Jozepɨyai waja yaꞌnyaakeꞌna wɨjaaꞌ.
Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera wɨmubyaaꞌ.
Juthalyɨ Taimaasɨ sawaai kaimɨraayaraarɨ maryei.
Potipaare aꞌmweꞌ Jozepɨyarɨ yaamɨjɨ wiaaꞌ.
Jozepɨyai kalavuzaraarɨna kɨrɨmɨre waja wɨjɨwakyaaꞌ.
Jozepɨyai Peroyare waja wɨjɨwaakɨna yaaꞌ.
Peroyai Jozepɨyarɨ Yɨzɨpɨ maremwaaiderɨ wɨmwaaihɨna yaaꞌ.
Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera Yɨzɨpɨna wɨna yeva wapaaya mubyaaꞌ.
Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera Kainanɨ ayahi wɨna yaaꞌ.
Jozepɨyarɨ gyaꞌmwera Yɨzɨpɨ yagalaawɨna yaaꞌ.
Jozepɨ yaamɨjɨ kyaaꞌ gyaꞌmwera tewaanya yaaꞌ.
Jozepɨyai gyaꞌmweraavɨ “Jozepɨyainyɨra,” wɨjaaꞌ.
Jaikopɨnɨdaka Yɨzɨpɨ sabanna kaanna wɨyaaꞌ.
Jaikopɨnɨdaka Peroyarɨ angyɨrɨꞌmaata yaaꞌ.
Aꞌmwe yuyarajɨ samɨlɨka Jozepɨyarɨ wapaaya mubyaaꞌ.
Jaikopɨ gannya gɨlaaya wakadevanna wɨjaaꞌ.
Jaikopɨ Yɨpɨremɨna Manaazarɨna saraarɨ tewaanna wɨjaaꞌ.
Jaikopɨ “Nyɨbwaalɨvava sara yɨpɨꞌde sara wɨdɨma!” daka wɨjaaꞌ.
Jaikopɨ kabalyaaꞌ Jozepɨyadaraka wakyaaꞌ.
Jozepɨyai gyaꞌmweraavɨ nayaa wɨjaaꞌ.
Jozepɨyai balyaaꞌ.