Utu Umbalinji Gharumwaru
Ŋgoroŋga ra vakaiwoŋa Utu Umbalinji Gharumwaru na raŋa? Thoŋgo hu rerenuwaŋa Loi ŋgoroŋga iye ŋgoreiye ramae na iŋa, na nuwamiya hu ghareghare Buk Boboma Togha ingake kaiwae, wo hu vaidi Utu Umbaliye ŋgoreiye “Loi Ramanda ŋgoraiyake” na hu vaidi rɨghethoru iya thɨŋake. O mbwata hu rerenuaŋaŋgiya ekelesiya lenji randeviva. Ne hu vaidiya Utu Umbaliye “Ekelesiya le randevivaŋgi ghanjithanavu ngoraiyake” na hu vaona Buk Boboma Togha gharɨghethoru inanji gheko.
1
Loi ŋgoraiyake:
Loi Ramanda ŋgoraiyake:
Mak 10:27 Mak 12:29-30 Luk 1:37 Luk 6:35-36
Jon 4:23-24 Vak 14:14-17 Vak 17:22-31 Rom 1:18-23
Rom 11:33-36 1Kor 8:4-6 2Kor 1:3 1Tim 1:17
1Tim 6:15-16 Hib 4:13 Hib 10:30-31 Jem 1:17
1Pit 1:14-17 1Jon 1:5 1Jon 4:7-12, 16 Jiud 24-25
Vat 4:8-11 Vat 15:3-4
Loi Nariye, Jisas Krais, ŋgoraiyake:
Jisas Krais iye Loi Nariye.
Mat 11:27-30 Mat 16:13-17 Luk 1:35 Jon 1:1-18
Jon 5:19-29 Jon 6:35-40 Jon 8:58 Jon 11:25-27
Jon 14:5-11 Jon 17:1-5 Jon 20:26-31 Vak 3:13-16
Vak 4:10-12 Rom 1:3-4 1Kor 3:11 2Kor 4:4-6
2Kor 5:21 Gal 4:4-5 Pilip 2:5-11 Kol 1:15-20
Kol 2:9-10 Hib 1:1-14 Hib 7:26-28 1Jon 2:1-2
1Jon 5:20 Vat 1:12-18 Vat 19:11-16
Loi Nariye i tabona lolo na i virɨ.
Jon 1:14 Luk 1:26-38 Mat 1:18-25 Luk 2:1-20
Mat 2:1-23 Gal 4:4-5 Pilip 2:6-7 Hib 2:14-18
Jisas va i vavaghare weŋgiya gharɨgharɨ na thavala thɨ ghambwera i vamoruŋgi.
Mat 4:23-25 Mat 7:28-29 Mat 9:35-36 Mat 11:1-6
Luk 4:14-44 Vak 10:36-38 Jon 20:30-31
Jisas va i vakatha vakatha ghamba rotaele lemoyo.
Mat 8:1-15, 23-33 Mat 9:1-7, 18-33 Mat 12:9-14, 22 Mat 14:15-32
Mat 15:22-28, 32-38 Mat 17:14-18 Mat 20:29-34 Mat 21:18-22
Mak 1:21-28 Mak 7:32-37 Mak 8:22-25 Luk 5:4-8
Luk 7:11-15 Luk 13:10-13 Luk 14:1-4 Luk 17:12-14
Luk 22:50-51 Jon 2:1-11 Jon 4:46-54 Jon 5:5-9
Jon 9:1-7 Jon 11:11-44 Jon 21:4-6 Vak 2:22
Jius lenji randeviva thɨ yalawe Jisas na thɨŋa i mare.
Mat 26:47-68 Mat 27:1-2, 11-31 Mak 14:43-65 Mak 15:1-20
Luk 22:47-53 Luk 22:6323:25 Jon 18:1-14, 19-24 Jon 18:2819:16
Thɨ rokros Jisas.
Mat 27:32-56 Mak 15:21-41 Luk 23:26-49 Jon 19:17-37
Thɨ beku Jisas.
Mat 27:57-66 Mak 15:42-47 Luk 23:50-56 Jon 19:38-42
Jisas i thuweiru mare e tɨne na vavana thɨ thuwe.
Mat 28:1-20 Mak 16:1-8 Luk 24:1-49 Jon 20:121:14
Vak 1:3-8 Vak 2:24-32 Vak 3:15 Vak 4:10,33
Vak 10:39-43 Vak 13:29-39 Vak 17:2-3, 30-31 Rom 1:4
Rom 4:24-25 1Kor 15:3-8, 12-21 Vat 1:18
Jisas i njogha e buruburu.
Luk 24:50-51 Vak 1:9-11 Vak 2:32-36 Vak 5:30-31
Rom 8:34 Epe 1:20-23 Pilip 2:9-11 Hib 1:3-11
Hib 2:9 Hib 4:14-16 Hib 7:25-26 Hib 10:12-14
1Pit 3:22
Nyao Boboma ŋgoraiyake:
Mat 28:19 Mak 1:9-11 Mak 3:28-30 Luk 1:35
Luk 3:16 Luk 4:1 Luk 11:13 Luk 12:12
Jon 1:32-34 Jon 3:5-8 Jon 7:37-39 Jon 14:15-17, 26
Jon 15:26 Jon 16:7-15 Jon 20:19-23 Vak 1:4-5, 8
Vak 2:1-18, 38-39 Vak 4:31 Vak 5:3-5 Vak 8:14-17
Vak 10:44-48 Vak 13:2-4 Vak 15:28 Vak 16:7-10
Vak 19:1-7 Rom 5:5 Rom 7:6 Rom 8:9-16, 26-27
1Kor 2:4, 9-16 1Kor 3:16 1Kor 6:11,19 1Kor 12:1-13
2Kor 1:21-22 2Kor 5:5 2Kor 13:14 Gal 3:2-5
Gal 4:6 Gal 5:16-18, 22-25 Epe 1:13-14, 17 Epe 3:16
Epe 4:3-4, 30 Epe 5:18-20 Epe 6:17-18 1Tes 1:5-6
1Tes 5:19 2Tes 2:13 Tait 3:5-6 Hib 2:4
Hib 9:14 1Pit 1:2,11 2Pit 1:20-21 1Jon 2:20
1Jon 3:24 1Jon 4:13 1Jon 5:6-8
Loi va i vakatha bigibigike wolaghɨye.
Mat 19:4 Jon 1:3 Vak 14:15 Vak 17:24-26
1Kor 8:6 Kol 1:15-16 Hib 1:2 Hib 11:3
Vat 4:11
Loi i njimbukikiya bigibigike wolaghiye.
Mat 6:25-34 Mat 10:29-31 Vak 14:15-17 Rom 8:28; 11:36
Kol 1:17 Hib 1:3 Jem 4:13-16
Gharɨgharɨ ŋgoranjiyake:
Gharɨgharɨke wolaghɨye kaero thɨ vakatha tharɨ.
Jon 8:7-9 Rom 3:9-20, 23 Rom 5:12 Gal 3:22
1Jon 1:8-10
Mbaŋa gharɨgharɨ thɨ vakatha tharɨ, thiye ŋgoranjiyake:
Rom 1:18-32 Rom 8:5-8 Gal 5:19-21 Epe 2:1-3
Epe 5:3-5 Kol 3:5-10 Jem 4:17 1Pit 4:3
1Jon 3:4-5
Gharɨgharɨ wo thɨ vaidi vamoru e ghanjilithɨ tharɨ e tɨnenji.
Mat 10:28 Mat 13:41-42 Jon 3:18-20, 36 Vak 17:30-31
Rom 1:18-19 Rom 6:23 Gal 6:7-8 Kol 3:5-6
2Tes 1:7-9 Hib 9:27 Hib 10:26-31 1Pit 1:17
1Pit 4:3-5 Jiud 7 Vat 20:11-15
Loi i vamoruŋgiya gharɨgharɨ lenji tharɨ e tɨnenji ŋgoraiyake:
Loi i gharethovu weŋgiya gharɨgharɨke wolaghɨye na nuwaiya i vamoruŋgi.
Jon 3:16 Rom 5:8 1Tim 2:3-6 2Pit 3:9
1Jon 4:9-10
Loi Nariye, Jisas Krais, va i mare na i vamoruinda.
Mak 10:45 Jon 3:16 Rom 4:25 Rom 5:8
1Kor 15:3-4 2Kor 5:19-21 Gal 3:13 1Tim 2:5-6
Hib 2:9 Hib 9:28 1Pit 1:18-20 1Pit 2:24-25
1Pit 3:18 1Jon 2:2 Vat 5:8-10
Jisas le mare (madibae) i wokiyathu ghandawonjowe tharɨ kaiwae.
Mat 26:26-29 Rom 3:25 Rom 5:9-10 Epe 1:7
Hib 9:11-14 1Jon 1:6-7 Vat 7:14-17
Loi i numotena la tharɨ.
Vak 5:31 Vak 10:43 Vak 26:18 Epe 1:7
Epe 4:32 Kol 1:13-14 Kol 2:13-14 Hib 10:17-18
1Jon 1:8-10
Loi i wovarumwarumwaruŋainda e marae.
Vak 13:38-39 Rom 1:16-17 Rom 3:21-26 Rom 5:1, 18-19
Gal 2:16 Gal 3:6-9 Tait 3:7
Loi i giya yawalɨ togha weinda.
Jon 3:1-16 Jon 5:19-29 Jon 10:10 Jon 11:25-26
Jon 14:6 Jon 17:2-3 Jon 20:31 Rom 5:21
Rom 6:5-14 Rom 8:10-17 2Kor 5:17 Gal 2:20
Epe 2:1-6 Kol 2:13 Kol 3:1-4 2Tim 1:10
Tait 3:4-7 1Pit 1:23 1Jon 5:11-13
Loi i vakathaŋga na le ŋgaŋga.
Jon 1:12-13 Rom 8:14-17 Gal 4:6-7 Hib 12:5-11
1Jon 3:1-3
Mbala ra vakatha budakai mbaŋa ra ghareghare Loi nuwaiya i vamoruinda:
Ra uturaŋgiya la tharɨ na ra roiteteŋgi.
Mat 4:17 Mak 6:12 Luk 13:1-5 Luk 15:1-31
Luk 24:45-47 Vak 2:37-40 Vak 3:19-20 Vak 17:29-31
Vak 20:21 Vak 26:19-20 2Kor 7:8-11 2Pit 3:9
Vat 9:20-21
Ra loŋweghathɨ Jisas na i vamoruinda.
Jon 1:12 Jon 3:15-18, 36 Jon 6:47 Jon 14:6
Jon 20:31 Vak 4:12 Vak 16:30-31 Rom 3:20-22
Rom 10:9-10 Gal 2:16 Epe 2:8-9
Ra vaona Buk Boboma mbala ra ghareghare Loi na budakaiya nuwaiya ra vakatha.
Mat 4:1-4 Mat 5:17-20 Mat 22:29 Jon 8:31-32
Jon 20:31 Vak 20:32 Rom 15:4 Rom 16:26
Kol 3:16 1Tes 2:13 Tim 4:13 2Tim 3:14-17
Hib 4:12 1Pit 1:22-25 2Pit 1:19-21 2Jon 9-10
Vat 1:3
Ra bapɨtaiso.
Mat 28:18-20 Jon 3:22 Jon 4:1-2 Vak 2:37-42
Vak 8:12, 36-38 Vak 10:44-48 Vak 16:14-15, 31-33 Vak 19:1-7
Vak 22:12-16 Rom 6:1-4 Gal 3:26-27 Kol 2:12
1Pit 3:20-22
Raloŋweloŋweghathɨ ghinda, ra mevathavatha na regha.
Mat 18:19-20 Vak 2:41-47 Rom 12:4-8 Epe 1:22-23
Epe 4:11-16 Kol 3:15-17 1Tim 4:13 Hib 10:24-25
Raloŋweloŋweghathɨ ghinda, ra mevathavatha na regha na ra ghana Giya le Ghanɨŋga.
Mat 26:26-30 Mak 14:22-26 Luk 22:14-20 1Kor 10:14-22
1Kor 11:17-34
Ghinda raloŋweloŋweghathɨ Jisas Krais ghandathanavu mbala ŋgoraiyake:
Ra ghambu Loi Ramanda na Jisas Krais, ghanda Giya.
Jon 14:15, 21, 23-24 Jon 15:10-17 Rom 13:8-10 1Pit 1:14-16
1Jon 2:3-8 1Jon 3:22-24 2Jon 5-6
Ra gharethovu weya Loi na tembe ŋgoreiyeva weŋgiya gharɨgharɨke wolaghɨye.
Mat 22:34-40 Mak 12:28-34 Luk 10:25-37 Jon 14:21
1Jon 5:3 Mat 5:43-48 Jon 13:34-35 Jon 15:12-17
Rom 12:9-10 Rom 13:8-10 1Kor 13:1-3 1Kor 16:14
Gal 5:13-15 1Tes 4:9-10 1Pit 1:8 1Pit 4:8
1Jon 2:9-11 1Jon 3:11-18 1Jon 4:7-21
Ghandathanavu ŋgoreiye Jisas ghathanavu.
Jon 13:34-35 Jon 14:27 Rom 12:9-13 Gal 5:22-26
Kol 3:12-17 1Tes 5:16-18
Ra naŋgo.
Ŋgoroŋga ne ra naŋgo na raŋa?
Mat 6:5-13 Mat 7:7-11 Mat 18:19-20 Mak 11:24-25
Luk 11:1-13 Luk 18:1-8 Luk 21:36 Jon 14:13-14
Jon 15:7 Jon 16:23-26 Rom 8:26-27 Rom 12:12
Epe 2:18 Epe 6:18 Pilip 4:6-7 Kol 4:2
1Tes 5:17 1Tim 2:1-4, 8 1Tim 4:4-5 Hib 4:16
Hib 10:19-22 Jem 1:5-8 Jem 4:2-3 Jem 5:13-18
1Pit 4:7 1Jon 3:21-22 1Jon 5:14-15
Hu thuwe gharɨgharɨ ŋgoroŋga va thɨ naŋgo na thɨnga Buk Boboma e tɨne:
Mat 11:25-26 Mat 14:23 Mat 19:13-15 Mak 1:35
Luk 5:16 Luk 6:12 Luk 22:32, 39-46 Jon 11:41-42
Jon 17:1-26 Vak 4:24-31 Vak 16:25 Vak 20:36
Vak 21:5 Rom 1:9-10 Rom 10:1-2 Rom 15:30-33
2Kor 12:7-10 Epe 1:15-20 Epe 3:14-21 Epe 6:19-20
Pilip 1:3-5, 9-11 Kol 1:9-12 Kol 4:3-4 1Tes 3:9-13
2Tes 1:11-12 2Tes 3:1-5 Hib 5:7 Hib 7:25
Mbaŋaviye ra vata ago weya Loi.
Luk 17:11-19 Jon 6:11 Rom 1:21 Epe 5:20
Pilip 4:4-7 Kol 2:7 Kol 3:17 Kol 4:2
1Tes 5:18 1Tim 2:1 1Tim 4:4-5
Ra thalavuŋgiya gharɨgharɨ.
Mat 6:1-4 Mat 7:12 Mat 25:31-46 Luk 3:10-11
Luk 6:38 Vak 11:27-30 1Kor 10:24 2Kor 8:1-15
2Kor 9:1-15 Gal 6:9-10 Pilip 4:14-19 Hib 10:24
Hib 13:1-3, 16 Jem 1:27 Jem 2:15-16 1Jon 3:16-18
Ra gharenja.
Mat 5:3-12 Mat 18:1-5 Luk 14:7-11 Luk 18:9-14
Epe 4:2 Pilip 2:3-11 Kol 3:12-13 Jem 4:5-10
1Pit 5:5-7
Ra renuwaŋa mani na la bigibigi ŋgoraiyake:
Mat 6:19-21, 24-34 Luk 12:13-21, 32-34 Vak 20:35 1Tim 6:6-10, 17-19
Hib 13:5-6 Jem 2:1-9 Jem 5:1-6
Thoŋgo vaɨkaiwae, thava ra ru e ghamba kot.
Mat 5:25-26, 38-42 Mat 18:15-17 Rom 12:14-21 1Kor 6:1-8
Ra yavwatata wanaŋgi thiye thɨ mbaroŋainda.
Mat 22:15-22 Vak 5:27-29 Rom 13:1-7 1Tim 2:1-4
Tait 3:1 1Pit 2:13-17
Thava ra kururu weŋgiya loi kwankwan.
Mat 4:10 Vak 17:22-31 1Kor 5:11 1Kor 6:9-11
1Kor 8:1-13 1Kor 10:1-22 2Kor 6:14-18 Gal 5:19-21
1Tes 1:9-10 1Jon 5:21 Vat 21:8 Vat 22:15
Thava ra vakatha rumbɨre ghathanavu.
Vak 13:4-12 Vak 19:11-20 Gal 5:19-21 Vat 21:8
Vat 22:15
Thava ra vowo thegheghan.
Mat 9:13 Mak 12:33 Rom 12:1 Hib 9:610:18
Thava ra yathima na ra vavaghena.
Mat 5:27-30 Jon 8:2-11 Rom 13:8-10 1Kor 5:9-11
1Kor 6:9-20 Gal 5:19 Epe 5:3 Kol 3:5-6
1Tes 4:1-8 Hib 13:4 Jiud 7
Thava ra munumu na ra kabaleya.
Rom 13:13 1Kor 5:11 1Kor 6:9-11 Gal 5:19-21
Epe 5:18 1Tim 3:1-3 Tait 1:7 1Pit 4:3-5
Ekelesiya ŋgoraiyake:
Gharɨgharɨ inanji ekelesiya e tɨne ŋgoranjiyake:
Mat 16:13-20 Vak 2:41-42 Rom 12:4-8 1Kor 12:12-30
Epe 1:22-23 Epe 2:19-22 Epe 4:1-16 Kol 1:18
Hib 10:24-25 1Pit 2:4-10 Vat 19:5-10
Ra tuthiya ekelesiya le randevivaŋgi ŋgoranjiyake:
Vak 6:1-6 Vak 14:23 1Tim 3:1-13 Tait 1:5-9
Ekelesiya le randevivŋgi ghanjithanavu ngoraiyake:
Mat 28:18-20 Luk 22:24-27 Vak 20:17-35 1Tes 2:1-12
1Tim 4:1-16 2Tim 2:1-26 2Tim 3:104:5 Tait 2:7-8
1Pit 5:1-4
Ra yavwatata wanaŋgiya la ekelesiya le randeviva.
1Kor 9:14 Gal 6:6 1Tes 5:12-13 1Tim 5:17-22
Hib 13:7,17
Le ghɨmoru, levo, gamagai, rama na tɨna, na wambwi ŋgoranjiyake:
Ragheghe ghɨmoru na wevo ŋgoranjiyake:
Mat 19:4-6 1Kor 7:1-16 Epe 5:21-33 Kol 3:18-19
Tait 2:3-5 Hib 13:4 1Pit 3:1-7
Gamagai ŋgoranjiyake:
Mat 15:3-6 Luk 2:51 Epe 6:1-3 Kol 3:20
1Tim 5:4,8 Hib 12:7-11
Rama na tɨna ŋgoranjiyake:
Epe 6:4 Kol 3:21 1Tim 3:4-5
Wambwiwambwi ŋgoranjiyake:
Vak 6:1 Rom 7:2-3 1Kor 7:39-40 1Tim 5:3-16
Jem 1:27
Thava ra yawo weinda la wevo o la ghɨmoru.
Mat 5:31-32 Mat 19:3-9 Luk 16:18 Rom 7:2-3
1Kor 7:10-16
Raloŋweloŋweghathɨ mbaŋaviye thɨ vaidi vuyowo
Wo thɨ vivatha ghanjimberegha vuyowo kaiwanji.
Rom 8:18-25, 28 2Kor 1:4 2Kor 4:16-18 Jem 1:2-4
1Pit 1:6-9 1Pit 2:19-21 1Pit 5:8-10
Wo thɨ vivatha ghanjimberegha kaiwae gharɨgharɨ tene thɨ vakatha vuyowo weŋgi.
Mat 5:10-12 Mak 13:9-13 Luk 12:4-9 Jon 15:18-21
Jon 16:1-4 Vak 5:41 Rom 8:35-37 Rom 12:12-14, 17-21
1Kor 4:11-13 2Kor 4:8-11 2Kor 12:10 Pilip 1:28-29
2Tes 1:4-8 2Tes 3:2-4 2Tim 3:10-13 Hib 10:32-39
Hib 12:3-4 1Pit 3:13-17 1Pit 4:12-19 Vat 2:10
Thava thɨ mararu mare.
Jon 6:39-40 Jon 11:17-27 Jon 14:1-4 Rom 8:10-11, 38-39
Rom 14:7-9 1Kor 15:12-58 2Kor 5:1-10 Pilip 1:20-24
1Tes 4:13-18 Hib 2:14-15 Vat 14:13 Vat 21:1-4
Vat 22:1-5
Loi ina e vasiwanji na i thalavuŋgi.
Mat 18:19-20 Mat 28:19-20 Jon 14:16-23 Rom 8:35-39
2Kor 6:16-18 Epe 3:17-19 Pilip 4:13 Kol 2:6-7
2Tes 3:16 Hib 13:5-6
Seitan i tamwetamwe kamwatɨ na i vakowanaŋgi.
Mat 13:19 Luk 4:1-13 Luk 22:3-4 Jon 8:42-44
2Kor 2:10-11 2Kor 4:4 2Kor 11:13-15 Epe 2:2
1Tes 2:18 2Tes 2:9-12 1Pit 5:8-9 1Jon 3:8-10
Vat 12:7-12 Vat 20:1-3, 10
Loi i giya vurɨgheghe weŋgi na tɨ thɨghɨyawana Seitan na thɨ ghataŋaghathɨ vuyowo.
Mat 4:1-11 Mat 6:13 Luk 22:31-32 Jon 17:14-19
Rom 8:31-39 Rom 12:12 Rom 16:19-20 1Kor 10:12-13
1Kor 16:13 2Kor 12:7-10 Epe 3:20-21 Epe 6:10-18
Pilip 4:13 1Tes 3:5-8 2Tes 3:3 2Tim 1:7-8
Hib 2:18 Hib 4:14-16 Hib 12:1-2 Jem 4:7
1Pit 1:5 1Pit 5:8-11 1Jon 4:4 1Jon 5:3-5
Vat 12:7-12
Mbaŋaviye Loi i thawari ghambweghambwera na thɨ thovuye.
Mat 4:23-25 Mat 9:35 Mat 11:2-5 Vak 3:1-6
Vak 8:4-8 Vak 19:11-16 Vak 28:8-9 1Kor 12:9, 29-30
2Kor 12:7-10 1Tim 5:23 2Tim 4:20 Jem 5:14-15
Budakai tene i yomara mbaŋa i menamenako:
Jisas ne i njoghama e yambaneke.
Mat 24:29-44 Jon 14:1-3 Vak 1:10-11 Vak 3:19-21
Pilip 3:20-21 Kol 3:4 1Tes 1:9-10 1Tes 3:13
1Tes 4:135:11 2Tes 1:6-10 2Tes 2:1-4 1Tim 6:13-15
2Tim 4:8 Hib 9:28 2Pit 3:1-18 1Jon 3:1-3
Vat 1:7 Vat 22:12-13
Loi ne i ghathaŋgiya gharɨgharɨke wolaghɨye we Jisas Krais.
Mat 7:21-23 Mat 16:24-27 Mat 25:31-46 Jon 3:18-21
Jon 5:24-29 Vak 17:30-31 Rom 2:1-11 Rom 14:10-12
1Kor 3:10-15 1Kor 4:5 2Kor 5:9-10 2Tes 1:5-10
Hib 9:27-28 Hib 10:26-31 1Pit 1:17 1Pit 4:3-5
Vat 20:11-15
Thiye thɨ vaidiya vamoru ne thɨ yaku e buruburu.
Luk 12:32-34 Jon 14:1-3 2Kor 5:1-8 Pilip 1:23
1Pit 1:4-5 Vat 4:1-11 Vat 21:1-4 Vat 21:2222:5
Vat 22:14-15
Thiye ma Loi i vamoruŋgi ne thɨ yaku Hedesi e tɨne.
Mat 10:28 Mat 13:41-42, 47-50 Mat 25:41 Luk 16:23-26
2Tes 1:9 Vat 20:10-15 Vat 21:8