^
YELEMAIA
Yelemaia
Hina Gode da Yelemaiama Ea Hawa: Hamoma:ne Sia:i
Esala Ba:su Aduna
Gode da Isala:ili fi ilima Asigiba:le Ouligimu
Hina Gode da Ea Fi Dunu ilima Fofada:i
Isala:ili Fi ilia Hohonosu Hou amo Dabe
Isala:ili da Hina Godema Nodone Sia:ne Gadomu Higasa
Gode da Isala:ili Fi ilima Se Imunu da Defea
Isala:ili da Hohonosu
Isala:ili amola Yuda da Gogosiane Sinidigimu da Defea
Gode Ea Fi Dunu da Ogogosu ‘gode’ ilima Sia:ne Gadosa
Hina Gode da Isala:ili Dunu Sinidigima:ne Sia:sa
Yuda Ilia Ha lai da Ilima Doagala:mu
Yuda Fi ilia Ha lai da Ilima Sisiga:le Dagoi Ba:mu
Yelemaia da ea fi Dunuma Asigiba:le Da:i Diosa
Yelemaia da Esala Ba:su amo Ganodini Gugunufinisisu Eso Manebe Ba:i
Yelusaleme Fi Ilia Wadela:i Hou
Hina Gode da Isala:ili Yolesi
Gode da Ea fi Dunuma Sisasu
Ha Lai Dunu da Yelusaleme Sisiga:sa
Isala:ili fi da Odoga:su Fi
Isala:ili da Gode Ea Hou Higale Yolesi
Ha Lai da Gagoe (north) amoga Doagala:mu
Yelemaia da Debolo amo Ganodini Gode Sia: Olelesu
Yuda Fi Ilia Hame Nabasu Hou
Hinome Fago ganodini Wadela:i Hou
Wadela:i Hou amola Se Iasu
Yelemaia da ea Fi Dunuma Asigiba:le, Da:i Diosa
Yelusaleme Dunu Fi da Ili Fidima:ne Wesa
Loboga Hamoi ‘gode’ ilima Nodone Sia:ne Gadosu amola Dafawanedafa Godema Nodone Sia:ne Gadosu
Hina Godema Gesami Hea:su
Yuda fi da Mugululi Asi Dagoi Ba:mu
Yelemaia amola Gode Ea Gousa:su
Ilia Yelemaia Medole Legemusa: Dawa:i.
Yelemaia da Hina Godema Adole Ba:su
Hina Gode da Ea Fi dunu ilia Hou Ba:sea, Da:i Diosa
Hina Gode da Isala:ili ilia Na:iyado Dunu ilima Ilegele Sia:i
Abula Selefa Dunumuni Gala
Waini Hano Ganagu
Yelemaia da Isala:ili Dunu ilima ilia Gasa Fi Hou Yolesima:ne Sia:sa
Hafoga:i Esoi
Yuda Dunu Ilia da Hina Godema Edegesa
Yuda Fi Dunu da Wadela:lesi Dagoi Ba:mu
Yelemaia da Hina Godema Egasa
Hina Gode da Yelemaiama ea Hamomu Olelei
Isala:ili Dunu Mugululi Asi da Ilia Sogega Buhagimu
Se Iasu da Doaga:mu
Yelemaia da Hina Gode Ea Hou Ida:iwane Dafawaneyale Dawa:be Sia:i
Yuda Fi ilia Wadela:i Hamosu amola Ilima Se Iasu
Hina Gode Ea Sia: Hisu Hisu
Yelemaia da Hina Godema e Fidima:ne Adole Ba:i
Sa:bade Eso Dawa:ma:ne Hamosa
Yelemaia da Osoboga Hamoi Ofodo Hahamosu Dunu ea Diasuga Asi
Isala:ili Dunu da Hina Gode Yolesisa
Yuda Fi Dunu da Yelemaia Wadela:musa: Dawa:i
Ganagu Goudai Gala
Yelemaia da Gobele Salasu Dunu Ba:sie ema Sia:ga Gegei
Yelemaia da Hina Godema Egasa
Yelemaia da Yelusaleme ea Dafai Ba:la:lu
Yuda Fi da Se Ima:ne Fofada:su Ba:mu
Yelemaia da Yuda hina bagade fi ilima Gode Ea Sia: Alofele I
Yelemaia da Youaha:se ea Hou Olelei
Yelemaia da Yihoiagimi ea Hou Olelei
Yelemaia da Yelusaleme da Dafamu amo Olelei
Gode da Yehoiagini amoma Se Ima:ne Fofada:mu
Hobea Hahawane Esaloma:beyale Dawa:lusu Ba:mu
Yelemaia da Da:i Dione Ogogosu balofede Dunu ilia Hou Olelei
Ogogosu Sia: amola Ogogosu Balofede Dunu
Daba Aduna Figi Fage amoga Nabai
Gagoe (north) Esalebe Ha lai Dunu da Doagala:mu
Gode da Fifi Asi Gala ilima Fofada:mu
Ilia da Yelemaiama Fofada:i
Yelemaia da Bulamagau ‘Youge’ Gasisali
Yelemaia amola Balofede Ha:nanaia
Yelemaia da Yu dunu Ba:bilone Sogega Mugululi Asi amoga Meloa Dedene I
Siema:ia ea Meloa Dedei
Hina Gode da Ea fi Dunuma Hahawane Hamoma:ne Ilegele Sia:i
Isala:ili fi Dunu da Ilia Sogedafa amoga Buhagimu
Hina Gode da Isala:ili Fi ilima Asigimu
Gode Ea Fi Dunu Ilia da Bagade Gaguiwane Esalebe Ba:mu
Yelemaia da Soge Bidi Lai
Yelemaia da Godema Sia:ne Gadoi
Hina Gode da Fa:no Ilima Hahawane Hamomusa: Ilegei
Eno Hahawane Esaloma:beyale Misunu Hou Ilegesu
Hina Gode da Sedegaiama Sia: Adole Iasi
Yelusaleme Dunu da Udigili Hawa: Hamosu Dunu ilima Ogogole Hamoi
Yelemaia amola Liga:be Dunu
Belage da Debolo Diasu ganodini Gode Ea Sia: Bioi Meloa Idi
Belage da Eagene Ouligisu Dunu ilima Bioi Meloa Idili I
Yuda hina bagade da Bioi Meloa Ulugagi
Yelemaia da Meloa Bioi eno Dedei
Sedegaia da Yelemaiama Adole Ba:i
Ilia da Yelemaia Gagulaligili, Gagili Ga:i Diasu ganodini Sali
Yelemaia da Hafoga:i Hano Uli Dogoi amo Ganodini Esalebe Ba:i
Sedegaia da Yelemaia ea Fada:i Sia: Adole Ba:i
Yelusaleme da Dafai
Ilia da Yelemaia Masa:ne Logo Doasi
Hina Gode da Ibedemilege Gaga:musa: Sia:i
Yelemaia da Gedalaia ea Diasuga Esalu
Yuda Soge Ouligisu Gedalaia
Ilia Gedalaia Medole Legei
Ilia da Yelemaia Ili Fidima:ne Sia:ne Gadomusa: Adole Ba:i
Hina Gode da Yelemaia ea Sia:ne Gadosu amoma Dabe Adole i
Ilia da Yelemaia amo Idibidi Sogega Oule Asi
Hina Gode da Isala:ili Dunu Idibidi sogega Esalu ilima Sia: Adole Iasi
Gode da Belage Gaga:mu Sia:i
Ba:bilone dunu da Idibidi fi Dunu Hasali
Nebiuga:denese da Manebe
Hina Gode da Ea Fi Dunu Gaga:mu
Hina Gode da Filisidini Soge Ea Hou Olelei
Moua:be Soge da Wadela:lesi Dagoi Ba:mu
Moua:be Moilai Huluane da Gugunufinisisi Dagoi Ba:mu
Moua:be da Fofonoboi Dagoi Ba:mu
Moua:be da Dafawane Wadela:lesi Dagoi Ba:mu
Hina Gode da A:mone Fi ilima Se Ima:ne Fofada:i
Hina Gode da Idome fi ilima Se Ima:ne Fofada:i.
Hina Gode da Dama:sagase Fi ilima Se Ima:ne Fofada:i
Hina Gode da Gida Fi amola Ha:iso Moilai bai bagade Fi ilima Se Ima:ne Fofada:i
Hina Gode da Ila:me fi ilima Se Ima:ne Fofada:i
Ba:bilone da Gesowale Lai Dagoi Ba:mu
Isala:ili Fi da Buhagimu
Ba:bilone ea Dafai
Isala:ili Fi da Buhagimu
Hina Gode da Ba:bilone Fi ilima Se Ima:ne Fofada:i
Hina Gode da Ba:bilone amoma eno Se Ima:ne Fofada:i
Godema Nodoma:ne Gesami Hea:su
Hina Gode Ea ‘Ha:ma’
Ba:bilone amoma Se Iasu
Hina Gode da Isala:ili Fidima:ne Sia:i
Ba:bilone da Gugunufinisi Dagoi Ba:mu
Gode da Isala:ili Dunu Ba:bilone Soge ganodini Esalu ilima Sia: Adole Iasi
Hina Gode da Ba:bilone da eno Wadela:su Ba:ma:ne Sia:i
Ilia da Yelemaia ea Sia: Adole Iasu amo Ba:bilone Sogega Iasi
Yelusaleme da Dafai
Nebiusala:ida:ne da Debolo Diasu Wadela:lesi
Yuda fi Dunu da Ba:bilone sogega Mugululi Asi Dagoi Ba:i