^
AISAIA
Aisaia i autim tok bilong God long ol manmeri bilong Juda na Jerusalem
(Sapta 1-12)
Bikpela i tok kros long ol manmeri bilong en
Bikpela i laik stretim pasin bilong Jerusalem
Bikpela bai i givim gutpela sindaun long olgeta lain manmeri
God bai i kamapim biknem bilong en
Ol manmeri bilong Jerusalem bai i stap nogut tru
Ol hambakmeri bilong Jerusalem bai i bungim taim nogut
Jerusalem bai i kamap gutpela na klinpela ples gen
Song bilong gaden wain
Ol manmeri i save mekim ol kain kain pasin nogut, ol bai i bagarap
God i singautim Aisaia long kamap profet
God i tokim King Ahas long em i mas bilip na stap strong
God i soim mak long King Ahas
“Stilim hariap, karim i go kwik”
King bilong Asiria i laik daunim ol Juda, tasol God i stap wantaim ol
Aisaia wantaim ol lain bilong en ol i mas pret long God wanpela tasol
Aisaia i wet long Bikpela i mekim ol samting em i bin tok long mekim
God tasol inap long givim gutpela taim long ol manmeri
God i givim gutpela king bilong mekim ol manmeri i amamas
Bikpela i mekim save long ol Israel
Kantri Asiria bai i bagarap
Liklik lain manmeri bai i kam bek
Bikpela bai i bagarapim ol Asiria
Ol birua i kam long pait long Jerusalem
Nupela king bai i kamapim gutpela sindaun
Bikpela bai i bungim gen ol manmeri bilong en
Song bilong tenkyu
Aisaia i autim tok bilong God long ol kantri nabaut
(Sapta 13-23)
God bai i mekim save long kantri Babilon
Bikpela bai i kisim bek ol manmeri bilong en
Song bilong strongpela king i pundaun
Bikpela bai i bagarapim ol Babilon
Bikpela bai i bagarapim ol Asiria
Bikpela bai i bagarapim ol Filistia
Bikpela bai i bagarapim ol Moap
Bikpela bai i mekim save long Siria na Israel
God i daunim ol strongpela kantri
Bikpela i gat tok long kantri Sudan
Bikpela bai i bagarapim ol Isip
Bikpela bai i mekim save long ol Isip na bai ol i tanim bel
Pasin Aisaia i mekim em i bilong soim samting God i laik mekim
Bikpela bai i bagarapim taun Babilon
Profet i bekim askim bilong ol Idom
Bikpela bai i bagarapim ol Arebia
Bikpela i kros long ol manmeri bilong Jerusalem
Bikpela bai i rausim Sepna long wok bilong en
Bikpela bai i bagarapim taun Tair
Bikpela bai i stap long maunten Saion na bosim olgeta lain manmeri
(Sapta 24-27)
Bikpela bai i bagarapim graun na em yet bai i bosim ol manmeri
Song bilong litimapim nem bilong Bikpela
God bai i redim bikpela kaikai long maunten Saion
Bikpela bai i bagarapim kantri Moap
God bai i mekim ol manmeri bilong en i win
Bikpela i mekim save long ol manmeri bilong en na i mekim ol i stap gut gen
Bikpela bai i stretim pasin bilong ol manmeri bilong Jerusalem
(Sapta 28-35)
Bikpela bai i bagarapim naispela taun Samaria
Ol pris na profet i tok bilas long Aisaia
God bai i putim gutpela na strongpela ston long Saion
Gutpela save bilong ol man, em i kam long God tasol
Bikpela bai i kam long Jerusalem wantaim win na guria na paia
God i mekim ol manmeri i longlong
Bikpela bai i mekim olgeta samting i senis
Bikpela i tok, ol Isip i no inap helpim ol Juda
Ol manmeri i les long harim tok bilong God
God bai i mekim gut tru long ol manmeri bilong en
Bikpela bai i mekim save long ol Asiria
Bikpela i soim strong bilong en na ol strongpela kantri i pundaun
Bai i gat gutpela king i bosim kantri
Ol meri i mas krai sori
Bikpela bai i givim gutpela sindaun long ol manmeri bilong en
Ol manmeri i prea bai Bikpela i ken was gut long ol
Ol manmeri bai i lukim strong bilong Bikpela
Bikpela bai i givim gutpela taim tru long Jerusalem
God bai i bagarapim kantri Idom
God i mekim olgeta samting i kamap gutpela gen
Ol Asiria i laik kisim taun Jerusalem
(Sapta 36-39)
Ol Asiria i traim long kisim taun Jerusalem
Hesekia i tokim profet Aisaia long hevi bilong en
Ol Asiria i tok gen long bagarapim Jerusalem
Profet Aisaia i givim tok bilong God long king
King Hesekia i kisim sik na Bikpela i helpim em
King Merodak bilong Babilon i salim ol man i kam long Jerusalem
God bai i kisim bek ol manmeri bilong en
(Sapta 40-55)
Tok bilong gutpela taim i laik kamap long ol manmeri bilong God
God bilong Israel i namba wan tru
Bikpela i tok long em bai i kisim bek ol Israel
Ol giaman god ol i no god tru
Tok bilong wokman bilong Bikpela
Olgeta manmeri i mas litimapim nem bilong Bikpela
Ol Israel i stap olsem ol yaupas na aipas
God i save kisim bek ol manmeri bilong en
Ol Israel i olsem witnes bilong Bikpela
God bai i kisim bek ol Israel i stap kalabus long Babilon
Pasin nogut bilong ol Israel i givim hevi long God
Bikpela i save lukautim ol manmeri bilong en
Ol man i wokim giaman god, ol i longlong tru
Long bikpela strong bilong en, Bikpela i kisim bek ol Israel
Bikpela i bin makim Sairus bilong kamap king
Bikpela tasol i bosim olgeta samting
Olgeta manmeri bilong graun bai i aninit long Bikpela
Bikpela tasol i gat strong na ol giaman god ol i piksa nating
Bikpela i tok long Babilon bai i bagarap
Ol man i mas givim biknem long God wanpela tasol
Bikpela tasol i makim Sairus na mekim em i win
Bikpela i redi long mekim gut long ol manmeri bilong en
Wokman bilong Bikpela bai i stap olsem lait bilong olgeta kantri
Bikpela i bringim ol manmeri i kam bek long taun Jerusalem
Ol man i mekim nogut long wokman bilong Bikpela
Ol manmeri i mas bilip long strong bilong Bikpela
Bikpela i no belhat moa long Jerusalem
Bikpela bai i bringim ol manmeri i kam bek long Jerusalem
Wokman bilong Bikpela i karim hevi bilong ol sin bilong ol manmeri
Bikpela i laikim tumas Jerusalem
Jerusalem bai i kamap nambawan tru
God i laik mekim gut long ol manmeri bilong en
Bikpela i stap king bilong nupela Jerusalem
(Sapta 56-66)
Haus bilong Bikpela i op long olgeta manmeri i aninit long em
God i krosim ol lida bilong ol Israel
Ol Israel i bikhet yet na lotu long ol giaman god
God bai i lusim sin bilong ol manmeri na givim gutpela taim long ol
Sapos yupela i tambu long kaikai, orait tambu tu long mekim pasin nogut
Sapos yupela i bihainim gut ol lo bilong de Sabat bai yupela i stap gut tru
Ol Israel i bihainim strong pasin bilong sin
Ol manmeri i autim sin bilong ol
Bikpela bai i mekim ol manmeri bilong en i stap gut
Bikpela lait na strong bilong God bai i stap long Jerusalem
Taim i kamap pinis bilong God i mekim gut long ol manmeri bilong en
Jerusalem i kisim nupela nem
Bikpela i mekim save long ol birua bilong en
Ol manmeri i tingim gutpela pasin bilong Bikpela
Ol Israel i prea long Bikpela i helpim ol
God bai i mekim save long ol lain bilong bikhet na mekim gut long ol wokman bilong en
Olgeta samting bai i stap gut wantaim long nupela Jerusalem
Bikpela bai i daunim ol birua bilong en na mekim gut long ol lain i aninit long en
Ol manmeri bilong olgeta kantri bai i stap aninit long Bikpela